Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Forholdsregler mod pesten
Trods forsøgene (se Forsigtighedsregler mod pesten (1708), Forsigtighedsregler mod pesten (1709) og Forsigtighedsregler mod pesten (1710)) på at forhindre ankomsten af pest til Danmark, viste det sig i 1711 umuligt at forhindre.

Placat.

F. 4. giøre alle vitterligt, at saasom vi udi vores etc. Kiøbenhavn tvert imod den anstalt, vi allernaadigst haver ladet giøre for at hindre, at den udi vor kiøbstad Helsingøer begyndte sygdom ey skulde komme videre, har indsnegen sig en og anden fra bemelte Helsingøer, hvor udover, naar saadant spørges og derom paa et eller andet stæd efter politie collegii anordning og det medicinske facultets got befindende bliver ved nogen politiemester giort efterforskning, da skal ikke alleene saadanne huuses beboere, men end og omkring boende naboer de udskickede politie-betiente, barberer og andre udi deris forretninger hindre, ja det som værre er, sætte sig op til modværn og overlast saavel imod dennem som imod vagten, som dennem til forsvar bliver medgiven for de nødige anstalter at i værkstille, da saa som saadan forhold er høyst strafværdig, ville vi alvorlig have forbudet og befalet, saasom vi og hermed strengeligen forbyde og befale, at ingen, i hvo de ere eller være kand, maa til fordriste sig enten self eller ved andre at giøre eller giøre lade politie-betienterne og deris medfølgere i deris forretninger nogen forhindring eller over last, naar det kunde fornøden eragtes om noget at inqvirere eller for anstalte, men at de dennem med ald beskeedenhed begegner, saafremt de icke, om anderledes befindis, paa livet uden ald naade vil straffes. J det øvrige anbefales hermed strengeligen alle og en hver at effterleve og efterkomme alt, hvis dennem af politiemesteren i saadan tilfælde bliver befalet, og sig det med hørsommeligste lydighed at holde efterretlig. Og saasom endeel af jndvaanerne ey heller ville lade deres døde begrave enten saa snart, som det dennem bliver anbefalet, eller og paa den maade, som er bleven anordnet, da forbyde vi iligemaade hermed intet liig her efter, som hastig er bort død, med nogen ceremonie eller liig begiengelse at maa begraves, men der udi skal følge den anordning, som der om efter døds faldets beskaffenhed af politiemesteren efter politie collegii resolution bliver giort, saafremt de ey ville straffes uden ald naade som voris mandatz modtvillige overtrædere. Hvor efter alle og een hver, som dette angaar, sig etc. Givet etc. Jægersborg d. 3. iulii 1711.inqvirere - forespørge. undersøge
Jægersborg d. 3. iulii 1711 - udstedt på Jægerborg den 3. juli 1711

(Til) Politiemester Johan Bertram Ernst.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vi tilskikke dig herhos en vores placat anlangende dem, som setter sig imod de anstalter, der vorder giort i vores etc. Kiøbenhavn sundheds væsenet efter disze tiders tilstand til beste. Og er vores etc., at du den strax lader trykke og derefter til alles efterretning ved trommeslag og ellers behørigen publicere og saa vel paa hiørnerne af gaderne over alt som andre publique steder der i staden anslaa. Dermed etc. Jægersborg d. 3. iulii anno 1711.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 231-232


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<