Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1709 : Forsigtighedsregler mod pesten
Umiddelbart inden det sidste store pestudbrud i Danmark (1711-1712), var der i den danske øvrighed stor bevågenhed om pestudbruddene i Østersøregionen. Se også Forsigtighedsregler mod pesten (1708), Forsigtighedsregler mod pesten (1710).

(Til) De kongl. committerede ved politien og commercien.

F. 4. vor synderlig gunst tilforn. Saasom vi af een til os fra eder indkommen allerunderdanigst memorial af den 3 septembris sidst forleden have fornommet, at den til Dantzig og omliggende stæder grasserende smitsom sygdom skal og nu gribe om sig i Pommeren og at j derfor giøre allerunderdanigste forslag om een og anden anstalt, derved contagion at præcavere, saa er hermed voris etc., at j med største flid vigilerer for at erholde sikker og god effterretning om samme smitsomme sygdoms fremgang, til- og aftagelse og derefter foruden nogen memorial derom til os allerunderdanigst at indgive (med mindre at den høje nød det erfordrer) tid efter anden ald behørig og tienlig anstalt giøre, at voris landemerker, nest Guds bistand, for saadan højskadelig smitsom sygdom kunde blive bevaret. Dermed etc. Jægersborg d. 9. septembris 1709.

contagion - smitte
præcavere - beskytte, forebygge
vigilerer - våger, overvåger

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 122


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<