Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1710 : Forsigtighedsregler mod pesten
Umiddelbart inden det sidste store pestudbrud i Danmark (1711-1712), var der i den danske øvrighed stor bevågenhed om pestudbruddene i Østersøregionen. Se også Forsigtighedsregler mod pesten (1708), Forsigtighedsregler mod pesten (1709).

(Til) De committerede ved politien og commercien.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom af det almindelig rygte maa fornemmes, at den farlige pestilentzeske sygdom paa adskillige stæder imod voris rigers og landes grentzer griber jo meere og meere om sig, og at staden Lybek for samme sygdom ey skal være uden mistanke, saa er voris etc., at j udi sundheds commissionen her for staden strax til eder kalder og med største fliid og betenksomhed med dennem overlegger, paa hvad maade saadan landfordervelig smitsom sygdom fra voris riger og lande ved Guds bistand kunde afværges, og om endnu nogen tienligere og meere fornødene anstalter end de, som allerede i saa maade giordte ere, her ved Øresund og andensteds kunde behøves at giøres, hvorefter j det, som saaledes maatte for tienligt befindes, saavitt ved eder skee kand, haver at lade i verk sette, men hvad som ey af eder self skulle kunde nordnes og beskikkes, derom haver j os eders allerunderdanigste forslag og betenkning med forderligste at tilstille. Dermed etc. Hafniæ d. 3. november 1710.Hafniæ d. 3. november 1710 - udstedt i København den 3. november 1710

(Til) Justitz raad og politiemester Johan Bertram Ernst.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi til des meere præcaution for voris etc. Kiøbenhavn og Christianshavn imod dend farlige smitsom sygdom, som i Sverig og paa adskillige andre stæder grasserer, allernaadigst eragte høit fornøden at vide alletider, hvor de ere, som der kunde ankomme, saa er voris etc., at du strax giør den anstalt i bemeldte Kiøbenhavn og Christianshavn, at, saa snart nogen reisende i et eller andet huus sammesteds indkommer for der at logere, det da vorder dennem af husets eyermand eller beboere sagt og tilkiende givet, at de i samme time under deris haand giører bekiendt, hvo de ere, hvor de hiemhører, hvad deris ærinde eller forretning i Kiøbenhavn eller Christianshavn kunde være, og hvorlænge de ere sindet sammesteds at forblive. Hvilken underretning og forkaring in duplo skal gives paa de seddeler, som du til den ende haver at lade indrette, trykke og i husene levere. Og skal verterne strax og ufortøvet det eene exemplar af bemelte forklaring dig at tilstille og det andet til voris etats raad og præsident os elskel. Hans Nansen at levere. Hvilken rapport du der efter daglig commandanten haver at communicere, som den med dend til ham fra de i portene vagtholdende officerer indkommen portsæddel conferere. Og skal saadanne reisende ansiges dagen efter deris ankomst self personlig hos dig at indstille for at gøre videre relation om deris verf og forretning i bemelte Kiøbenhavn og Christianshafn og det da tillige skriftelig med deris haand verificere. Skulle nogen reisendes angivelse siden befindes at være urigtig, eller og at have opholdt sig længere i Kiøbenhavn og Christianshavn, end hand sig have erklæret, sa skal den samme som en spion ansees og tracteres, saa fremt hand ei, i fald hand kunde foraarsages over den een gang tilkiende given tid sig længer sammesteds at opholde, sig paa nye for dig indfinde og da aarsagen, hvor for hand saaledes længere der agter at forblive, fuldkommeligen forklarer, med vedbørlig straf ansees. Hvilket alt du i den henseende i husene ved trykte placater til alles efterretning strax haver at publicere. Dermed etc. Valøe d. 14. novembris 1710.

præcaution - beskyttelse
in duplo i to eksemplarer
conferere - sammenligne
Valøe d. 14. novembris 1710 - udstedt på Vallø den 14. november 1710

(Til) Københavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi iblant andre anstalter til at afvende fra voris riger og lande den landforderverlig smitsom sygdom og at hindre nogen lunde misbrug med i landsnigelse haver befalet voris stiftsbefalingsmænd her i vort rige Danmark at giøre den anstalt over alt i hver kiøbstæd, naar nogen reiser bort, da hos byskriveren uden betaling optages en liden seddel paa slet papiir, som skulle produceris, hvor de reisende komme; lige seddel og beordret amtmændene at skulle tages paa landet hos præsterne (dog bønderne og deris familie alleene derfor til videre at være forskaanet) for at beviise, at landets reisende komme fra indenlands sunde stæder, saa og at der og udi de stæder, hvor der er seyllatz og indrettet sundheds commissioner, til de seylende paa folk og vahre skal udstædes paa slet papir sundheds paszer uden betaling, Og som vi der hos haver tilkiende givet voris stiftsbefalingsmænd og amtmænd, at vi eder haver anbefalet saadan sundheds skin og seddeler at lade trykke og enhver, som af dem bliver ordineret, deslige seddeler at udgive, uden betaling den forlangende qvantitet at tilstille, saa er nu hermed voris etc., at j strax giører den anstalt, at ovenskrevne seddeler paa skriv-papiir vorder trykte og vedkommende tilstillet, til hvilken ende vi allernaadigst haver bevilget, at til deris fremsendelse ingen brev port skal betales. Dermed etc. Hafniæ dend 6. decembris 1710

Hafniæ dend 6. decembris 1710 - udstedt i København den 6. december 1710

(Til) Københavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom os elskelig voris tilforordnede ved politien og commercien udi een deris til os indgiven relation og forslag angaaende den landforderverlig smitsom sygdoms afvendelse ved Guds bistand fra voris riger og lande til denne voris etc. Kiøbenhavns des bedre sikkerhed eragter at være fornøden, at een af voris consumptions betiente ved enhver af de fire stadens porte bliver befalet efter den jnstrux, som dem af sundheds commissionen her sammesteds gives, at fordre sundheds paszer eller seddeler af dem, som her til staden kommer reisendes, af hvilken punct os elskelige voris tilforordnede i rente cammeret er given communication, saa er voris etc., at naar j eder ved voris rentecammer haver erkyndiget, hvo disze consumptions betiente bliver, j da med dennem accorderer om, hvad de som en discretion for saadan deris opvartning og tieneste skulle nyde. Dermed etc. Hafniæ dend 6. decembris 1710

consumption - told
accorderer - aftaler
discretion - belønning, løn
Hafniæ dend 6. decembris 1710 - udstedt i København den 6. december 1710

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 186,187 og 194


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<