Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1708 : Forsigtighedsregler mod pesten
Umiddelbart inden det sidste store pestudbrud i Danmark (1711-1712), var der i den danske øvrighed stor bevågenhed om pestudbruddene i Østersøregionen. Heri ser vi blandt andet brugen af sundhedspas. Se også Forsigtighedsregler mod pesten (1709), Forsigtighedsregler mod pesten (1710).

(Til) Københavns magistrat.

F. 4. vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi for at præcavere vore riger og lande for den smitsom sygdom, som i Pohlen grasserer, iblant andet allernaadigst have for got befundet at lade giøre aftale med magistraten i Lybek om visze paszer imidlertid for voris undersaatter, som der paa seiler eller trafiquerer, saa er voris etc. at i strax lader alle de købmænd og skippere her i voris etc. Kiøbenhavn, som handler og farer paa Lybek, for eder her paa stadens raadstue opfordre og dennem alvorligen tilholder, at de, naar de med deris skiberomme og goeds did ere ankomne, og førend de derfra seiler, uden nogen undskyldninge eller udflugt søger indtil paa videre allernaadigste anordning magistratens paszer der i Lybek, som for er mældet, og sig dereffter paa deris retour reiser ufeilbarligen retter og forholder. Dermed etc. Hafniæ d. 22 october 1708.

præcavere - beskytte, forebygge
Hafniæ d. 22 october 1708 - udstedt i København, 22. oktober 1708.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 67


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<