Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamlingBIBLIOGRAFI

___ Kildeudgivelser ______________________________________

 • Blatt, Franz, (et.al.): Danmarks Riges Breve, København 1958-
 • Bricka, C.F. (et.al.): Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, København 1885-
 • Bricka, C.F. & J.A. Fridericia: Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, København 1878-1891
 • Hansen, Axel & Knud Jensenius: Christiern Thorckelsen Morsings danske Skrifter - Pestbog etc., København 1937
 • Knudsen, Hans & Albert Fabritius: Perlestikker Bogen - Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikkers optegnelser og regnskaber, København 1954
 • Kolderup-Rosenvinge, J.L.A.: Danske Recesser og Ordinanser af Kongerne af den Oldenborgske Stamme, København 1824
 • Marquard, E.: Prins Christian (V.)s Breve, København 1952
 • Nielsen, O.: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1872-1887
 • Nyrop, C.: Danmarks Gilde- og Lavsskråer fra Middelalderen, København 1899-1900
 • Reitzel-Nielsen, Erik & Ole Fenger: Danske Domme 1375-1662, København 1978-1987
 • Schou, Jacob Henric: Chronologiske Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger som fra Aar 1670 af ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark, København 1795-1822
 • Secher, V.A.: Corpus constitutionum Daniæ - Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558-1660, København 1887-1918
 • Smith, Henrik: En Bog om Pestilentzis Aarsage, foruaring oc Lægedom der imod, tilsammen dragen af Lærde mends Bøger, etc., Kiøbenhaffn 1577, fot. genoptryk i Brade, Anna-Elisabeth: Henrik Smiths Lægebog I-VI, København 1976

___ Utrykte kilder _______________________________________

 • Kgl. Bibliotek (Bibliotheca Danica - Retropost): Anordning, hvorledes med de Dantzig etc. ankommende Skibe skal forholdes, etc. [13. Maj 1737]

___ Anden litteratur _____________________________________

 • Allen, C.F.: Haandbog i Fædrelandets Historie, Kjøbenhavn 1870.
 • Arup, Erik: Danmarks Historie, København 1926-1932, fot. genoptryk 1961
 • Bauer, R.W.: Calender for Aarene fra 601 til 2200, København 1868, fotografisk genoptryk Viborg 1991
 • Beers, Mark H., & Robert Berkow (eds.): The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, 17. udg., 2003
 • Blatt, Franz: Under vor Haand og Segl. København 1943
 • Cohn, Samuel K., Jr.: The Black Death Transformed- Disease and Culture in Early Renaissance Europe,London 2002.
 • Dübeck, I.: "'alt hvis Politien egentlig vedkommer....' - Forholdet mellem Danske Lov og den såkaldte politiforordning" in D. Tamm (red.): Danske og Norske Lov i 300 år, København 1983, pp. 145-78
 • Friis, Aa., A. Linvald og M. Mackeprang (red.): Schultz Danmarkshistorie - Vort Folks Historie gennem Tiderne Skrevet af danske Historikere, København 1941-1943
 • Hippocrates: Nature of Man in W.H.S. Jones (tr.): Hippocrates IV, Cambridge, Massachusetts 1931.
 • Horrox, Rosemary (ed.): The Black Death, Manchester 1994
 • Hvidtfeldt, Johan & Ib Koch-Olsen & Axel Steensberg: Danmarks Historie, København 1950-1951
 • Koch, H.:"Politimyndighedens oprindelse (1681-1684)" in Historisk Tidsskrift 82, København 1982-83, pp. 27-56
 • La Cour, Vilh.: Danmarks Historie, København 1942
 • Lassen, Aksel: Fald og Fremgang - Træk af befolkningsudviklingen i Danmark 1645-1960, Aarhus 1965
 • Lund, Jørn (red.): Den Store Danske Encyklopædi - Danmarks Nationalleksikon, København 1994-2002
 • Mansa, F.V.: Pesten i Helsingør og Kiøbenhavn 1710 og 1711 : En historisk Beretning, København 1854
 • Menzel, Donald: A Field Guide to the Stars and Planets, London 1975
 • Nørgaard, Jan Rytter: Medicinske Fagudtryk, København 1997
 • Olsen, Olaf (red.): Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, København 1988-1991
 • Persson, Bodil E.B.: Pestens gåta - Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne, Malmö 2001
 • Porter, Roy: Ve og Vel - Medicinens historie fra oldtid til nutid, København 2001
 • Rasmussen, Poul: Mål og Vægt, København 1975
 • Secher, V.A. & Chr. Stochel: Forarbejderne til Kong Kristian V.s Danske Lov, København 1891-92,
 • Ulsig, Erik: "Pest og befolkningsnedgang i Danmark i det 14. århundrede" in Historisk Tidsskrift 91:1, København 1991, pp. 21-42
 • Ulsig, Erik: "Befolkningsfald, landgildefald og jordpriser i det 14. århundrede." in Historisk Tidsskrift 101:1, København 2001, pp. 1-15

___ Internet-sider________________________________________


Forside

Om dette websted
Om kildesituationen

Kronologisk index
Geografisk index
Tematisk index

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<