Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Forholdsregler i anledning af pesten
Den for København beskikkede sundhedskommissions retningslinier under den sidste store pestepidemi (se også Forholdsregler mod pesten (1711)).

(Til) Justitz raad og politiemester Johan Bertram Ernst.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som det er fornøden, at til sundheds væsenets beste i vores etc. Kiøbenhavn videre anstalter vorder giort, saa er vores etc., at disze efterskrevne puncter af dig bliver i agt tagen og i verk sadt og fuldført.

1. At som regiments qvarteermester Wodrofs huus ved hans mølle uden for staden er bleven proponeret til et sygehus eller hospital, der da og derhos baraquer af bræder bliver bygte for der des fleere syge, om fornøden er, at kunde forfleges.Wodrofs huus - lå uden for Sortedamssøen, ved vejen fra Nørreport mod Frederiksborg.

2. De syge, som ei kand bierges under de allerede værende telter, ville vi at skulle forfleges under 3 telt seyele, som dig fra Bremmerholm skal laanes, hvoraf et telt seigl kunde være for de syge, et andet for kiøkenet og det tredie til betienterne.3. Paa det desbedre kunde beobagtes de til Kiøbenhavn ankommende, saa haver du af commandanten at forlange, at Øster port en tid lang vorder tillukt, som det og derpaa tilsteder.4. Haver du at anordne et af de ved volden i Kiøbenhavn liggende huse til et probeer huus, hvor syge tienneste folk og andre deslige syge, førend til visze kand skiønnes, om det er mistænkelighed svaghed eller ei, kunde henskikkes.5. Til de mistænkte huses besætning skulle fleere vægtere and de 66, hvilke nu i Kiøbenhavn ere, antages og tallet i det ringeste med en snees mand, og om det end var fleere, forøges.6. De huse, hvoraf folkene ere bortdøde, skulle strax til nagles, paa det ingen sig derudi skulle indsnige og sygdommen paa ny der begyndes. Saa skal ogsaa de bortdødes klæder uden ophold brændes.7. Haver du med forderligste at lade inqvirere over heele staden om, hvad forraad der findes paa proviant og bredder.

Derefter du etc. Befalendes etc. Jægersborg d. 7. iulii anno 1711.


inqvirere - forespørge. undersøge

Jægersborg d. 7. iulii anno 1711 - udstedt på Jægerborg den 7. juli 1711

(Til) Etatz raad Georg Grundt med fleere.

F.4. Vor gunst tilforn. Vi give eder hermed tilkiende, at vi allernaadigst have funden for got an egen sundheds commission i vores etc. Kiøbenhavn at anordne, og at den af eder skal bestaa. Til hvilken ende det er hermed vores etc., at j drager ald den omhyggelighed, mueligt være kand, for alt det, som til sundheds væsenets beste kand geraade, og ellers ved hver anmeldelse giører anstalt til de syges forflegning, de dødes begravelse, anviser den bestilte præst, medicum og barberer, hvem de hver dag skulle besøge. Og haver du Johan Bertram Ernst som politiemester at lade sette i verk og bringe til execution, hvis af eder i saa maade for got befindes. Dermed etc. Jægersborg d. 7. iulii 1711.
Forskrevne befaling gik tillige med fornevnte etatz raad Georg Grundt og til iustitz raad og politiemester Ernst, iustitz raad Meller, commerce raad Hørning, vice borgmester og stads physicus Eichel, raadmand Key Kling samt 3 af 32 mænd, som af magistraten udnævnes.Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 237


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<