Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Beskikkelse af en sundhedskommission for København
Pestudbrud håndteredes på lokalniveau for det meste af en enten til lejligheden beskikket, eller permanent nedsat sundhedskommission. I andre lande var det almindeligt med en permanent kommission, men ved pestudbruddet i København 1711 fandtes der ikke nogen i forvejen eksisterende kommission for København.

(Til) Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Vores etc. er, at i tillige med stadens borgerskabs 32 mænd flitteligen og ideligen confererer og overlegger med os elskelige vores tilforordnede ved politien og commercien om, hvad anstalter j maatte finde at være fornøden at giøres til stadens conservation og præservation for smitsom sygdom, og dem derefter at lade i verk sette, hvorved j fornemmeligen haver at see derhen, at alting kunde disponeres og anordnes til rolighed paa alle sider. Og som vi en egen sundheds commission i Kiøbenhavn have anordnet, hvorudi med de andre dertil committerede, nemlig os elskelig Georg Grundt etc., Johan Bertram Ernst etc., Johannes Christensen Meller etc., Thomas Hørning etc., Johan Eichel etc. og Key Kling etc. skal være 3 af de 32 mænd for borgerskabet, saa er vores etc., at j 3 af de dygtigste af bemelte 32 mæde dertil udnevner og dennem tilholder, sig i commissionen til ovnskrevne commiterede at begive og den tillige med dennem at forrette og fuldbyrde. Dermed etc. Jægersborg d. 7. iulii 1711.Jægersborg d. 7. iulii 1711 - udstedt på Jægerborg den 7. juli 1711

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 236


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<