Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1629: Smedesvendenes skrå, uddrag
En lavsskrå er et regelsæt for et håndværkerlav, udstedt af øvrigheden. En skrå indeholdt bestemmelser om lavets drift og reglernes håndhævelse, og oftest også om foranstaltninger ved medlemmernes sygdom eller død. Nærværende tekst er i den henseende typisk for lavsskråer fra det 17. århundrede. Sammenlign med Prammænds og møndrikkers skrå (1622), Slagternes skrå (1623) og Vantberedernes lavsskrå (1624).

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhafn giøre witterligt, at eftersom iblant suennene udi smedie handtverchet her sammesteds sig stor v-ordning begifuer, i det de dennem vnderstaar, men de ichun paa en kort tid hos en mester hafuer arbeidet, strax igien fra hannem at oprippe och enten fordre afskeed at forreyse eller dennem selfuer for mester nedersetter, v-anseet de iche hafuer den forfarenhed, dennem burde at hafue, oc ellers anden skilligt v-skichelighed hid indtill iblant dennem hafuer veret øfuet, huor udofuer mesterne her i byen paa døgtige suenne komme forkort, det gandske embede til skade och forkleining, da, saadant udi tide at hindre eller forekomme, hafuer menige laugsbrødre nogle wisse conditiones udi pennen ladet forfatte och os ofuer gifuit att revidere, och efterdi Kongl. May. naadigste vdgangne mandat tillader at handtvercherne skall føris paa fode, der udinden god skich forordnis, da hafuer vi samme deris angifuende med flid igiennem lest och des leylighed med dennem well ofuerweyet och betencht, oc det eragtet de menige brødre vdi embedet til deris handtverchs bedre fortsettning gaunligt och bequemmeligt at vere, oc der for dennem efterfølgende artichler till widere effterretning udi deris laug skriftlig meddelt.

[....]

30.

Huilchen suend der vorder siug och iche er hos nogle sine gode wenner eller frender, men lider nøed och hafuer intet at hielpe sig med, da skall hannem hielpis aff laugsens pendinge, første gang 2 Mk., anden gang 4 Mk., tredie gang 6 Mk., efter som hans skrøbelighed er till, end ligger hand da lenger och lider nød, da skall huer suend hielpe hannem efter formuen af sine egne pendinge, och kommer hand till sin førlighed igien, da skall hand betale lauget sine pendinge igien, om det er mueligt eller hand det giøre kand, efter alle suennenis wilge.

31.

Item den suend, som siug ligger, er det fornøden, da skulde de andre suenne skiftis till at vaage ofuer hannem to huer nat och hafue god varetegt, huilchen det iche giør, hand skall gifue 1 Mk. till straf, saa offte det skeer, vden det er i pest tider, end forsømmer skaferen at tillsige dennem, som waage skulde, da der for at bøde saa tit sligt skeer for forsømmelse 8 Sk. danske.

32.

Huilchen suend, som ved døden afgaar, da skall alle suenne følge hans lig till leyersted, huo det iche giør och er ofuerhørig, bøde 1 Mk. for huer gang forsømmelig, oc skaferen at tillsige bøde for huer som iche tillsagt worder 4 Sk.; det samme skall och vere naar nogen mesters laugsbroders dreng paa smedde handtwerch ved døden afgaar och suennene følge iche deris lig till jorden, heller och om skaferen forsømmer suennene at tilsige, da at gifue den straf, som i denne artichel foreskrefuit staar.

Och efter at disse forskrefne artichle, saaledis som foreskrefuit, ere vndt och samtøcht smedde suenne udi smedie handtverchet her i byen till en god ordning oc laugsret, de skulle och vide dennem der efter at rette oc forholde, som det sig i alle maader bør. Dog os och voris efterkommere i alle maader forbeholden dennem efter tidsens leylighed oc Kongl. May. naadigste forordning, som lauget her sammesteds gafnligt vere kand, at forandre och forbedre. Till vidnisbiurd hafuer wi ladett trøche voris stads secret hengende her neden fore. Gifuit udi Kiøbenhafn den 26 october efter Guds biurd 1629.GGifuit udi Kiøbenhafn den 26 october efter Guds biurd 1629 - Udstedt i København den 26. oktober 1629, ref. Resens Afskrifter af Lavsskraaer s. 1171-82.

Denne skraa till smede suennenis ordentlig efterretning er paa det gandske laugs vegne af Hans Wldrich kleinsmed, oldermand paa den tid, med all flid forhuerfuit till en god eftertenchende och hans villie lauget at bestyrche, hans hossiddere var Christen Jensen kleinsmed oc Jochum bøssemager.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1877, Bind 3, nr. 100


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<