Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1624: Vantberedernes Lavsskrå, uddrag
En lavsskrå er et regelsæt for et håndværkerlav, udstedt af øvrigheden. En skrå indeholdt bestemmelser om lavets drift og reglernes håndhævelse, og oftest også om foranstaltninger ved medlemmernes sygdom eller død. Nærværende tekst er i den henseende typisk for lavsskråer fra det 17. århundrede. Sammenlign med Prammænds og møndrikkers skrå (1622), Slagternes skrå (1623) og Smedesvendenes skrå (1629).

Forordning och articler, som vij Christian den fierde, met Gudss, naade Danmarkiss etc. konning etc. naadigst haffuer vndtt och giffuett vanttberederne her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, huor epther de dennom vdj deriss embede och hantuerk vnderdanigst kand haffue att rette och forholle, lydendis ord fra ord som eptherfølger.

[....]

27.

Naar nogen mester, hanss høstru eller barn ved døden affgaar, da schall den affdøde, effther denne christelig forordning, hederligen thill jorde bestediss, och thilsigess aff de yngeste och, nye ankomne mestere saa mange der thill fornøden giøriss, som vden naagen betaling sqhall bære ligett thill sitt leigersted, vnder otte marks brøde. Men ehr nogen som thilsigis forreist eller ehr suagh och i anden loflig forfald, da schall de som nest ere threde vdj hanss sted och liigitt thill kirkegaarden hielpe att bære vere forpligtt.

28.

Och naar nogen mester eller mesterss hustrue, enke eller barn schall begraffuiss, da schall oldermanden lade alle laugsbrøderne tilsige att følge ligett thill jorde, och da huer att følge, som deriss leilighed sigh kand begiffue, met mindre dett scheer vdj pest thid, da der met att forholliss epther den forordning, som giøriss och hollis offuer ald byen, och schall en huer som bliffuer thilsagtt att følge och iche (vden lofflig forfald) kommer tilstede, bøede tho mark.

29.

Dersom och naagen vantbereder suend eller hans hustru och barn bort døer, och sligtt bliffuer oldermanden och embitzmesterne aff suennene thilkiende giffued, da schall alle mestere, saa mange vden sygdom och loufligh ere thilstede følge ligitt thill sitt leigersted, vnder en marcks brøde.

[....]

Huilcke forskrefne articler och forordning vij forbemeltte vantberedere epther deriss vnderdanigst begieringh aff vor synderlig gunst och naade haffuer fuldbyrd och stadfest och nu med dette vort obne breff fuldbyrde, samtøcke och stadfeste vdj alle sine ord, puncter och articler, epthersom de vdj sigh selff indeholler och vduiser, dogh ville vij oss och vore eptherkommere konger vdj Danmark forbeholdett haffue forskrefne forordning och articler ad forandre, formindsche eller forøge epther thidsens leilighed och oss kand syniss thill rigens och vore vndersaatters gaffn och beste lideligtt, billigtt och rett kunde vere. Forbydendiss vore fogder, embitzmend och alle andre forskrefne vantberedere her imod, epthersom forschreffuitt staar, att hindre eller vdj nogen maade forfang att giøre, vnder straff som ved bøer. Hafniæ 22 octobris 1624.Hafniæ 22 octobris 1624 - Udstedt i København den 22. oktober 1624, ref. Sæl. Reg., 532-536.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1874, Bind 2, nr. 800


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<