Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1623: Slagternes skrå, uddrag
En lavsskrå er et regelsæt for et håndværkerlav, udstedt af øvrigheden. En skrå indeholdt bestemmelser om lavets drift og reglernes håndhævelse, og oftest også om foranstaltninger ved medlemmernes sygdom eller død. Nærværende tekst er i den henseende typisk for lavsskråer fra det 17. århundrede. Sammenlign med Prammænds og møndrikkers skrå (1622), Vantberedernes lavsskrå (1624) og Smedesvendenes skrå (1629).

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhaffn giøre witterligt, at eftersom Kong. May., woris allernaadigste [herre], med Danmarkis rigis høywise raad, naadigst for got och raadsamt hafue anseet, at handtwercherne och embederne her i byen maa føris paa fode, huor fore och Hans Kong. May. obne mandat er vdgangen, at udi huert embede skulde forfattis nogle visse wilchor med borgemester och raads betenchende, huor efter de kunde hafue dennem at forholde, da efterdi mange slagtere hafuer os deris embeds anliggende ofuergifuet, hafue wi det med fliid lest och igiennemseet, och efter høybemelte Kong. May. naadigste bevillning dennem efterskrefne laugs ordning vddelt.

[....]

26.

Naar nogen slagter ved døden afgaar, vill da hans hustru bruge embedet fremdelis, da maa det hende samtøchis, dog at hun der maa holde saadan folch, som retteligen wid der med at omgaais, och at hun holder laug och laugs ret vedlige.

27.

Huilchen broder eller laugs søster, som Gud allermechtigste kalder af denne verden, och oldermanden lader tillsige laugsbrøderne at følge hannem eller hinde till jorden, da huer at følge eftersom deris leylighed sig kand begifue, med mindre det skeer udi pest tid, da der med at forholdis efter den forordning, som giøris och holdis offuer all byen.

28.

Skall oldermanden lade tilsige dennem af lauget, som skulde bere liget til jorden, efter ordentlig omgang, er da nogen, som for alderdom eller suaghed iche bere kunde, da skall hand forbigaais, huo her imod siger och sidder ofuerhørig, hand bøde 10 Mk. til lauget.

29.

Endelig och till beslutning alle bøder, som forbrydes udi dette laug och udgifuis och besk[ich]is till alle parterne, eftersom høybemelte Kong. May. naadigste forordning i det andet capitel indholder och som forskrefuit staar, dog Kong. May. och byens sager foruden disse forskrefne artichle uforkrenchet, och paa Hans May. naadigste behag os forbeholdet dennem efter tidsens leylighed at forandre och forbedre, eftersom menighed och lauget gafnligt kand vere. Till vidnisbiurd hafue wi ladet trøche woris stads secret hengendis her neden fore. Giffuit wdi Kiøbenhafn den 31 octobris anno 1623.Giffuit wdi Kiøbenhafn den 31 octobris anno 1623 - Udstedt i København den 31. oktober 1623, ref. Resens Afskrifter af Lavsskraaer s. 1098-1109.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1874, Bind 2, nr. 788


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<