Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Tiltale til en hamborgsk læge for ulovlig praksis under pesten
Selvom medicinalforordningen fastlagde god praksis med hensyn til lægers og apotekeres virksomhed i pesttid, hændte regelbrud og kvaksalveri stadig - der var mange penge at tjene på dødsangste mennesker.

(Til) sundheds commissionen i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som vi af eders til os indkommen allerunderdanigste memorial af den 27 octobris næstafvigt have maat fornemme, at en medicus ved navn Diderich fra vor stad Hamborg skal for nogen tid siden have indfunden sig i voris etc. Kiøbenhavn og der tvert imod voris allernaadigste forordning og den medicinske facultet givne privilegium uden at ligitimere sin person understaaet sig at practicere of en stor deel af hans medbragte medicamenter for en temmelig høy priis at debitere til adskillige, hvilket saaledes skal være udfalden, at ikke alleeniste de fleeste af dem, som samme medicamenter haver brugt, de friske ere bleven syge og de syge døde, hvorover og formedelst, at hand ikke har villet indstille sig for commissionen, saa tiit hand er bleven anmodet, at der med hannem, i sær om hans medicamenter, som der saa høyligen vaar bleven klaget over, kunde have blevet confereret, j haver været foraarsaget at lade hannem ved politiemesterens fuldmægtig ind citere og sagen mod hannem agere, da hand selv for commissionen tilstod, at hand sig haardeligen hafde forseet, og derfor bad, at man ei imod ham som en fremmet mand ville procedere, underkastende sig hvad straf, commissionen hannem ville tilfinde og sig derhos erbydende at ville tage graden og nedsette sig som en anden medicus at practicere, hvilket og saa viit paa voris allernaadigste behag skal være antaget med condition, at hand ikke før maa lade sig bruge eller selge nogen af hans medicamenter, saa og ellers efter de fleeste eders meening betale 50 rdr. til commissionens fattige og 10 rdr. til omkostning, hvormed had selv og skal være tilfreds, saa give vi eder derpaa efter eders derom giorte allerunderdanigste forespørgende allernaadigst tilsvar, at dersom bemelte medicus Diderich godvillig vil give og præstere, hvis j udi eders allerunderdangste memorial anfører, vi da allernaadigst ere tilfreds med, at hand for videre proces befries, men hvis hand det ei vil, da indsrævnes hand for politie retten og der dømmes efter loven og forordningerne. Derefter j etc. Befalendes etc. Skrevet etc. Jægersborg d. 7. novembris 1711.

Jægersborg d. 7. novembris 1711 - udstedt på Jægersborg den 7. november 1711.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 312


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<