Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1672: Christian Vs medicinalforordning, uddrag
I 1672 udstedte Christian V Danmarks første læge- og apotekerlov, som adskilte de to erhverv og fastlagde bestemmelser for medicinalfremstilling og -prissætning.

Forordning
om
Medicis oc Apotecker &c.


[....]

Vi Christian dend Femte aff Guds Naade / Konge til Danmarck oc Norge / De Wenders oc Gothers / Hertug udi Slesvig / Holsten / Stormarn oc Dytmersken / Greffve udi Oldenborg oc Delmenhorst. Giøre alle vitterligt / at Vi allernaadigst [h]affver for got eracted / en vis Forordning at lade udgaa hvoreffter Medici, udi hvis Medicinæ praxin angaar / oc samptlige Apoteckerne / saavit dennem vedkomme kand / her i Voris Riger oc Lande / sig / indtil Vi anderledis derom tilsigendis vorder / skulle hafve at rette oc forholde.

[....]

7.

Udi grasserende Pestilentze oc smitsomme Siugdomme / skulle Medici paa Apoteckerne en vis curam oc Remedie specificere oc anordne med en tilbørlig Taxt, saa een hver der med kand være tient / oc skulle Facultas Medica i Kiøbenhaffn i slig tilfald saadan Cur oc Anordning i Trøcken lade forferdige / paa det alle oc enhver sig dermed kunne betienne.

[....]Facultas Medica i Kiøbenhaffn - det medicinske fakultet ved Københavns Universitet

30.

Ingen Empiricus, Brucksnider / Oculist, Qvacksalver eller deslige Omløbere / Mand eller Qvinde maa holde hemmelig eller offentlig Fal nogle aff de Vare / enten det simplicia eller composita, Oleiteter, Theriac eller hvad Naffn de haffve kand / som henhører til Apotecket; Mens dersom nogen findis med slige Vare / Materialier oc Medicamenter som forbudet er / skulle samme Vare være forbrut / oc derforuden giffve Et Hundrede Rixdaler til Straff / hvor udaff den tredie Part til Os skal være forfalden / den anden tredie Part til Borgemestere oc Raad paa det Sted som saadant befindis / oc den Tredie Part til Apoteckeren der sammesteds / paa det at den farlig oc skadelig Missbrug at selge Medicamenter kand affskaffis. Thi biude oc befale Vi Voris Amptmænd / Præsidenter, Borgemestere oc Raad / Fogder oc alle andre som paa Vore Vegne haffver at giøre oc lade / tilbørlig Indseende at haffve / at alle oc eenhver tilholdis sig her efter Allerunderdanigst at rette oc forholde / saa at ingen Forhindring her imod skeer som forskreffvet staar under Straff som vedbør. Hvoreffter alle oc en hver Vedkommende sig allerunderdanigst haffver at rette. Ladendis det ingenlunde. Giffvet paa Vort Slot Kiøbenhaffn den 4. Decembr: Anno 1672.
Under Vort Signet
Christian.Giffvet paa Vort Slot Kiøbenhaffn den 4. Decembr: Anno 1672 - Udstedt i København den 4. december 1672

Bibliografiske henvisninger:

  • Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek: http://www.udstillinger.dnlb.dk/medhist/Forordning1672/Index.php - Kapitler af Dansk Medicinhistorie - Pluk fra samlingerne på Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Medicinsk-Historisk Museum , København 2002
  • Schou, Jacob Henric : Chronologiske Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger som fra Aar 1670 af ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark, København 1795, I Deel, pp. 110-121


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<