Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Forholdsregler til forebyggelse af smitte
I forlængelse af de retningslinier, som var udstukket for sundhedskommissionen, blev denne almindelige forordning udstedt, som skulle forebygge smitte via inficerede klæder.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi udi denne svage tiid her i vores etc. Kiøbenhavn allernaadigst have for got befunden at anordne og befale, saasom vi og hermed strengeligen anordne og befale:

1. At udi nærværende svage tiid, indtil vi anderledes tilsigendes vorder, maa ei udi bemelte vores etc. Kiøbenhavn paa noget torv eller andet stæd nogen slags gang- eller senge-klæder eller noget giordt af uld, silke linnet eller skind, langt mindre noget, som kand være stoppet med uld, haar eller fiedder, i hvad det være kand, som tilforn har været baaret eller brugt, til fal holdes eller paa gaderne til forhandling ombæres, under confiscation og forbrydelse til de fattiges syge-hus, hvor de kand antreffes.2. Af deslige klæder og vare maa ej heller noget paa auctioner opbydes eller selges, under straf, som tilforn mældt er. Ei heller maa de pantsættes, panttages eller til nogen forhandling eller pantsættelse her fra staden til andre stæder bortføres.3. Ingen mands eller qvindes person, ung eller gammel, maa med nogen slags vare, det være sig hvad slags det være kand, omløbe enten paa gaderne eller og udi husene tilfals at byde og forhandle, under deres vares forbrydelse til de fattiges syge huus, saa og deres personers arrestering til vedbørliug straf efter politie-rættens kiendelse. Men de, som sligt have at sælge, og særdeles ædendes vare, skulle sligt fal holde paa de dertil beskikkede almindelige torve, hvor eenhver, som noget deraf kunde behøve dennem kunde finde. Dog skal her under ei forstaaes de, som af jndvaanerne kunde begieres eller betilles til deres huse saadant at bære eller og at henbringe, om hvilket de dog skulle vide god og nøjagtig beskeed at give, saafremt de ei ville straffes som før ermældt.4. Ingen skipper, som hid til staden ankommer med feede og saltede varer eller anden slags fætallie, saasom korn vare, meel, gryn, tør fisk og deslige, maa i de første otte dage efter at hand udi canalerne ved bolverkerne, skib-broerne eller og paa andet stæd, hvor hand sine varer agter at forhandle, er ankommen, selge eller afhænde saadanne varer til høkere, prangere og andre, som dermed drive handel, under ti rigsdalers straf, første gang til de fattiges sygehusz, anden gang dobbelt, og skeer det tredie gang, da have alle sine med havende vare forbrudt. Men saadanne vare skal i bemelte otte dage først fal holdes for alle og en hver, som noget deraf til huusholdning behøve, være sig lidet eller stort. Saafremt og nogen høker, pranger eller og andre skulle vove sig til inden forskrevne tiid deslige vare at ville sig tilforhandle for dem igien at udselge, da skal hand alt, hvis hand sig tilforhandler, til forbemelte fattige sygehuse have forbrudt og derforuden bøde ti rigsdaler til den politiebetiente, som dermed at have opsyn bliver beskikket og saadant kan antreffe og bevislig angive. Til hvilken ende bemelte politie betiente skal være forbunden flittig at advare de ankommende skippere om denne vores anordning, paa det de kand vide sig for skade at tage vare, saa og med alle ting i de otte dages tiid nøje opsyn at have. Hvorefter alle og enhver vedkommende sig etc. Thi byde vi hermed fores præsident, politiemester, borgemestere og raad og alle andre, som denne vores forordning etc., at de den paa behørgie stæder etc. og derover alvorligen holder. Givet etc. Hafniæ d. 21 iulii anno 1711.Hafniæ d. 21 iulii anno 1711 - udstedt i København den 21. juli 1711.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 241


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<