Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711: Kongelige forordninger og åbne breve, uddrag
Jacob Henrik Schous fortegnelse fra starten af det 19. århundrede over kongelige forordninger og åbne breve siden 1670 er (som Kancelliets Brevbøger) en oversigt over, hvad der er udkommet af kongelige bestemmelser. I forbindelse med pestforskningen udgør fortegnelsen en praktisk indgang til øvrighedens bestemmelser omkring håndteringen af pestudbruddene i Helsingør og København, 1711-1712. Se også: Kongelige forordninger og åbne breve (1712).

25 Maj. Patent, at ingen maa begive sig fra Helsingøer og næst omliggende Landsbyer i Kronborg Amt, medens Indsperringen formedelst den smitsomme Sygdom paastaaer.

21 Jul. Fr. At adskillige Slags Gang- eller Senge-Klæder ej maae i denne svage Tid i Khavn sælges, eller til Auction opbydes. Item at ingen maa der omløbe enten paa Gaderne eller i Husene med nogen Slags Varer at forhandle, og at ingen Skipper, som med fede og saltede Varer eller anden Slags Fætallie hidkommer, maa i de første 8 Dage sælge noget deraf til Høkere, Prangere eller andre, som hermed handle.

1 Aug. Fr. Om adskillige Anstalter at iværksætte til Præcaution mod den antændte smitsomme Sygdom.

12 Aug. Fr. Om de Personer, som skal iagttage og forrette de i Fr. 1 Aug. 1711 meldte Betieninger.

27 Aug. Mandat. At de Breve, som sendes med Posten fra Khavn, skal i denne svage Tid, før de paa Posthuset leveres, vel røges, og at Brevene, som i Posthuset igien røges, skal der inden Kl. 5 leveres.

1 Sept. Fr. Hvourledes Gravene i Khavn i denne svage Tid skal kastes, og hvem dermed Indseende skal have.

1 Sept. Fr. At Indbyggerne og Reisende maae alene ud- og indpassere giennem Nørre- og Christianshavns Porte; saasom Vester- og Øster-Porte til andet Brug ere ordinerede, nemlig der igiennem at udføre de Syge til Ladegaarden, samt Ligene.

12 Sept. Fr. Om Torve at holdes uden for Nørre-Port, og Tilførsel af Korn og Fede-Varer samt Brændeved &c. til Khavn i denne svage Tid.

19 Sept. Fr. At ingen Reisende maa uden Kongens eget Pas i denne svage Tid overføres fra Sielland til de andre Provintser i Danmark.

3 Oct. Fr. Om Flyttetidens Udsættelse udi Khavn i denne Tid til 3 Uger efter Martini, og Tienestefolkenes Fardags Forlængelse til Paaske næst efter.

Fr. - Forordning
Khavn - København
til Præcaution mod - til beskyttelse mod / til forebyggelse af
Om de Personer, etc. - m.a.o., udpegelse af sundhedskommissionen
3 Uger efter Martini - d.v.s. tre uger efter Mortensdag (den 11. november) = 2. december 1711

Bibliografiske henvisninger:

  • Schou, Jacob Henric : Chronologiske Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger som fra Aar 1670 af ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark, København 1822, II Deel, pp. 148-151


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<