Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1624 : Bestemmelser om gadernes brolægning og renholdelse i København
Dette sæt betstemmelser, udstedt i København, ca. 1624, er et eksempel på, hvordan sundhedsmæssige forholdsregler medførte en lang række andre bivirkninger, der kunne påvirke byernes infrastruktur, laugsvæsen, m.m.
Beskyttelse mod miasma gav sig oftest udtryk i påbud om gadernes renselse. Se lignende bestemmelser fra 1562 og 1589.

Wii borgemestere och raadmend wdi Kiøbenhaffn giøre witterligt, at efftersom denne bye mehre end andre welordnede stæder vskickeligen skamferis med vjefne gader och stenbroer, som iche alleniste vdaff broliggere opleggis och forhøies, men och med møg och v-rensel offuer och paa saadanne v-loulige broer forfyldis och endog till saadant at forrekomme effter kongelige breffue och mandater er brugt adskillige middel, saa haffuer det dog ingen frucht skaffet, men tuerdt imod priuilegierne och andre gode forordninger tagen mehre offuerhaand, saa at byens haffn, som nogen faae aar siden med stor bekostning er bleffuen repareret, renset och fordybet, synderlig udj regen weder nu paa ny med v-rensel och feyelse aff gaderne bliffuer igien opfyldt, at derudoffuer den reenlighed, som ellers langs wd med Stranden paa gader och stræder, end och hos kierckerne och wed kierckegaarde, burde at holdis, slemmeligen wanæris och besmites, och effterdj saadan v-ordning haffuer sin største aarsage: Først at vognmendene iche forholde dennem effter derris laugs artickle med møg och v-rensel aff byen at vdage. For det andet, at scharnfogderne, som lønnis aff byen, iche tiener saa trolig, som det sig burde. For det tridie, att byens broliggere vskielligen forhøie och forandre gaderne, at wandet iche kand haffue sitt rette fald langs rendestenene, som det sigh burde. Och effterdi borgemestere och raad udj kiøbstederne med recesen paalagt er at giøre ordning udj byer, daa haffuer wi till saadan v-lidelighed att forrekomme wæret foraarsagit denne breffuiser Albert Gosmand, borgere her samestets, till en offuermand eller brofogit at antage och hannem fuldmagt giffuit med wognmend, broleggere, pligtsfolch och daglønnere at haffue opsiuffn, at de fliteligen betiene byen.

kongelige breffue och mandater - de i indledningen nævnte bestemmelser om gadernes renselse, m.m.

brofogit - "brofoged", d.v.s. brolægningsinspektør

1.

Att ingen stenbroer eller rendestene effter denne dag opbryde, omlegge eller forandre anderledis end som dennem forrewises. Item broliggere skulle och alleweigne legge røgsteene mit langs gaderne och gaderne røgge, att wandet kand haffue fald derfraa till begge sider udj rendsteenene, saa frembt di iche ville samme arbeyd igien opbryde och omlegge foruden belønning och dertill bøde three Mk. kongen och 3 Mk. byen effter priuelegierne.


2.

For det andet skulle de iche heller nogen mands broe for deris huse eller paa gaderne høigre oplegge, end som wandfaldet kand taale, men alleweigne skiche det saa, at wandet beholder sit fald paa de steder, som det bør at løbe och af alders tid løbit haffuer, och det iche andenstedtz hedenlede, vnder 3 natters straff udj raadhus kielderen.


3.

Efftersom mange gader eller streder findis saa forkiørt och v-jeffne giort med huller och stød, at folck iche kunde frembkomme, saa skall forskrefne Albert Gosman først adwahre och paaminde dennem, som samme v-jeffne gader tilhører, at de lader dennem omblegge och till rette flye. Ville de det iche giøre, skall hand giffue byefogden och kemnern det tilkiende, at de det paa byens bekostning lader giøre, och siden wdpante betaling fraa dennem, som broerne bør at holde wed lige.


4.

Findis och nogen vloulige broer for adelens gaarde eller leiehuse och di folch der iboer effter første och anden paamindelse iche wille lade dennem till rette flye och oplegge, daa byefogden och kemnern i lige maader same broer at lade forbedre och fodre betaling igien aff dennem, der udj leihusene boer. Huilcket och skall saaledis holdis med dj høylerde, prester, fougder och andre i landet boendis dieris huse och forthaa, naar folckene der paa boer icke selff wille giøre dennem loulig, som det sig bør, effter Kong. May. naadigste breff, som der om wdgangen er.


5.

Och skall broliggerne for derris arbeid giffuis for en huer fauffn stenbroe, som de selffuer opbryder och igien oplegger, saa well som och huor dennem fyld, jord, sand och steen tilføris och broliggere selffuer med derris folck jeffner och legger, 12 Sk. Och aff huer fauffn broe, som eiermendene selffuer lader opbryde och jeffne, och broligger ickon legger, for huer fauffn 8 Sk., huoraff brofogden for sin opsiuffn skall giffuis aff huer fauffn aff broleggerne 2 Sk.


Om gaderne at renholde

6.

er saa forordnet, at wognmendene aff det store laug skulde effter dieris beseglede laugs artickle haffue till dennem alle de smaa wognmend, som ellers kaldes sandaggere, och skiffte byens stræder imellom dennom foruden wild och forskriffue baade de store och smaa wognmend huer wed sitt naffn, aff huad quarter och stræder de møgh och v-rensel skulle wdføre, och Albert Gosman deraff en vdskrifft til sit embedes wdretning offuerantworde, och till saadan gierning skulle alle wognmend haffue och holde goede, stercke och tette wogne med gauffuel for och bagh, paa det at huis som paalessis ey skall tabis paa gaden eller spildis, førend det kommer till den sted, som det skal afflessis.


7.

Findis effter denne dag iblant wognmendene nogen falske eller w-loulige wogne, da skulle de wed brofogden och hans thiennere i sønder huggis och ejermanden bøde første gang 2 Mk., anden gang 3 Mk.; findis forseelse tridie gang, bøde dobbelt till 3 skiffte, koningen, byen, brofogden och hans tienere, som dermed skulle haffue at bestille. Findis hand eller de forsømmelig och icke angiffue wognmendene, som imod dierris artickle v-willig findes, da hand saa høigt at straffis som wognmendene selff.


8.

Schal och hermed wehre affskaffet och forbøden de skarnkister, som holdis vnder winduerne vden for husene paa gaderne, saa wel som och mødinger, som wdj haabe tall hedenleggis, icke alleniste wd med byens wolde, wed kierckegaarde, Stranden och paa adelstræder, men naar nogen wille haffue møg aff derris gaarde och huse, skulde de bestille och haffue wognene før dørren til stæde, som det strax kunde paatage, naar det wdbæris, at det icke skall ligge gaat folck till wedderstyglig stanck och pestilenzis forgifft paa almindelige stæder, imoed privilegierne och kongelige forordninger, wnder alffworlige straff och bøder eller fengsels tuang offuer dennem, som icke formaa derris bøder at wdgiffue.


9.

Alle borgere och indwaanere skulle huer onsdag och løffuerdag lade sammenfeye huis v-rensel, som findis paa derris huses fortaa og vdj rendestenene, och skaffe wogne der till, som strax kunde det paatage och aff byen wdage; kunde de iche fange fuld les for en mands dør, da tage fra flere deris dørre, och fodre wognleye aff dennem alle, for huert les med de smaa wogne - Sk. og for huert les med de største wogne - Sk. Bliffuer nogen offuerhørigh och iche wilde betalle wognleye, da tilsigis gadefogderne at de skulle wdpandte hannem fylleste derfore, saa wit rett er effter priuilegierue.


10.

Och effter som Kong. May. naadigst haffuer løsgiffuen wognmendene her i byen fraa den bebindelse och tilsagn, de en tid langh haffuer wdj wæret med gaderne for en wise summa pendinge, nemblich halffandet tusinde daler, for v-rensel och gadefeyelse aff byen at vdage, och effter dieris flitig begiering forundt dennem selff at oppebære deris wognleie aff meenigheden som tilforne, och effterdj dennem der imoed forplichtede der effter bedre och flittigere at vdage v-rensel aff gaderne end tilforne, effter dierris laugs articklers indhold, at derpaa ingen klage komme skulde, och end da nyde och beholde deris gamble frihed for schat, tynge, knechte- och landsknechtes hold fri at were, samt och jord wdj marcken at nyde och beholde, och effterdi i mange maader forfaris, at en stoer part aff dennem sligt saare ringe achtet haffuer, da skulle de alle och huer were endnu hermed befahlet och paalagt, vden forsømmelse, i det mindste huer onsdag och løffuerdag, aff byen for en wise wognleie at vdage ald den v-rensel, paa gaderne tilsammen feies, huer aff dierris quarteer, som de nu ere affdeelte; saa frembt de wogne aff effterskrefne dag forsømmer, de da icke wille were dierris laug och embede quit och derforuden straffis, som de der Kong. May. naadigste befaling saa wel som derris egen laugs artickule och wedtegt icke agtett haffuer.


11.

Kand sig och tildrage, at brofogden eller hans wnder tiennere befinder nogen enten dag eller natt at vdbære v-rensel aff dierris huse eller kieldere och det kaster wdj Stranden eller legger det vd med Wolden paa gaderne eller paa andre folchis fortaa, och det bliffuer beuisligt giort, da bøde første gang 3 Mk., anden gang 6 Mk., men bliffuer nogen mand eller quinde saa vforskammet, at de giøre det tridie gang, straffis paa derris 40 Mk. och icke lides udj byen hos erlige folck.


12.

Kand och befindes nogen at vdbere menniskens v-hømskhed wdj bøtter, balger, spande eller i andre maader och kaster det wd med Wolden, paa gaat folckes forthaa, for dørre eller andensteds paa gaderne, eller aff derris gaarde igiennem rendestene, eller i andre maader at wdfeye eller sin wdløb at haffue, daa agtes det for w-erlig gierning, och saadanne folck icke heller effter den dag at ansees eller lides hos andre erlige folck.


13.

Ligesaa skall det och holdis och forstaaes med dennem, som enten om dag eller nattertide wed dennem selffuer eller andre vdkaste eller wdbære døde hunde och katte eller andre stoere eller smaa aadsel paa nogen sted her i byen paa gaderne eller for andre gaat folckes dørre eller fortaa, men sligt wed natmesteren lade vdføre och i jorden graffue paa de stæder, som hannem befales.


14.

Item for den møgen stanck, som sig her i byen forøger, er for gaat anseet, att alle och huer, som wandposter eller brynde haffuer wdj dierris gaarde, skulle huer onsdag eller løffuerdag, naar gaderne ere feiede och rene giorde, wdøse wand aff dierris brynde udj rendestenerne, huor det kand haffue løb, huilchet i nogen maade borttager och formindsker den onde och skadelige rendestens lucht och stanch, som huer mand skadelig er.


Om arbeidsfolck och daglønere.

15.

Efftersom aar effter andet hid till byen ankommer mange fremmede folck, som icke haffuer pas eller bewisning om dierris idret och herkom, men huer sin leylighed och goede tyche, foruden øffrigheds forloff och widskab, søge hemmelige losering och herberg inden och vden porterne, vdj winckel och wraaer, huor dennem best bequemmer, och naar de siden opsøgis eller anmodis om deris wilkor at wiede, wndskylde de dennem, en part att haffue werit fiskerkarle, en del afftackede bodsmend eller tiennistløs folck, och i andre maader dennem erklerer, och siden føre her i byen et letferdigt och løsagtigt leffnet, Gud till fortørnelse och mennisken till forargelse; naar daa nogen erlige folck haffuer pligtsfolck vdj arbeid behoff, forbinde de dennem tilsammen, huor høi och stoer dagløn de wille haffue och saaledis med dieris skalckachtige paafund indtet wille giøre, vden dennem giffuis 2 eller 3 dobbelt løn och fast mehre end de kunde forthienne; will mand och wiede, huor fra de ere komne och huor lenge de her i byen wehrit haffuer, liuge de folckene forre och sige sig at haffue arbeidet her mange aar, skattet och skyldet, och befindis dog alleniste idel bedregere, och før end en part enda wille arbeyde, gange de heller med stercke och føre lemmer vforskammit for dørre och betler, en part och auffle horebørn, som i lige maade holdes aff forælderne til betlerie och saaledis opfylder byen med en vtallige hob prackere, som seent eller langsomt kunde bortdriffues. Aff saadanne och andre aarsager er nu aff øffrigheden for raadsomt anseet, at offuer slige indtrengede folck och parthie skal holdes en beskeden karl, huilcken skal were en formand eller hoffuitmand for alle arbeidere och pligtsfolck her i byen.


Och hand lige med forskrefne Albert Gosmand skal holde mandtal och register paa dieris naffne; finde de da nogen lediggengere eller dagdriffuer, som icke will thienne for aars løn eller arbeide for skiellige dagløn, daa skall dierris naffn til bogs skriffues, huor de ere kommen fraa, huor och hos huem de ere at finde. Och dersom de bliffuer samtøcht her i byen at bliffue, skulle de for andre handtheffuis och forsuares, saa lenge de skiche dennem well och for billig løn arbeide wille. Huo sig anderledis for arbeidskarle eller daglønnere angiffue och opholde, skulle forwises och ingen beskiermelse i byen haffue.


Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1874, Bind 2, nr. 790


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<