Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1589 : Kongelig befaling om gadernes renselse
En bekræftelse af tidligere bestemmelser om samme emne - forebyggelse af miasma.

Til borgemestere, raadmend och menige borgere wdj Kiøbenhaffn.

Vij Christian etc. hellse ether os elskelige borgemestere, raadmend och menige borgere wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn euindeligen med Gud och wor naade. Wider, at epthertj wij komme wdj forfaring, at megen wskickelighed sig thildrager wdj gaderne wdj ethers bye, saa j ther wdj skulle lade bliffue beliggendis møgitt møg, icke heller skulle lade gaderne stenligge som the burde, och ther offuer foraarsagis icke allene siugdom och anden wbeleilighed meden ochsaa stor besuerlighed, naar nogen med thieris heste och wogne will fare offuer gaderne, huor offuer wij paa øffrigheds wegne billig foraarsagis ether att adtuare, wille ochsaa her med buditt och befallit haffue, attj ere forthencktt wdj att holde ether gader rene och rydelig, och ther som ethers moduillig forsømmelse ther wdj befindis, skal thett wides hos ether epther ethers byes rett och priuilegier, kunde ochsaa thett icke anderledis aff ether opthage, end attj wor bud och befaling findis offuerhørig, forsehe os dog naadigst, attj ether som wore kiere thro, liudige och willige wndersotte skulle forholde och beuise. Therudinden skeer ochsaa wor naadigst willge och befaling, ladindis thet jngenlunde. Actum Kiøpnehaffn thennd 16 maij anno 1589.

Christian etc. - Christian IV
Actum Kiøpnehaffn thennd 16 maij anno 1589 - udstedt i København den 16. maj 1589.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1879, Bind 4, nr. 755


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<