Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1592: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

[Omtr. 6.] Juni (København) Miss. til Christian Friis. Da Kongen formedelst den Sygdom, der hersker her paa adskillige Steder ved hans Huse og Slotte og daglig tager til, med det allerførste vil rejse til Anduorskouf og holde Hoflejr der i nogen Tid, skal Christian Friis lade Gemakker og Kamre gøre i Stand paa Slottet baade til Kongen selv og til de unge Herrer og Frøkener og sørge for at have alt til Kongens Hofholdning nødvendigt i Forraad. Endvidere skal han give Borgerne i Slagelse Ordre til at skaffe sig Hø, Havre, Strøelse og hvad andet de behøve til Kongens Hofsinder og Følge, saalænge Kongen bliver der, saa alt kan være i Orden baade paa Slottet og i Byen ved Kongens Ankomst.

[Omtr. 6.] - indført mellem breve af 4. og 6. juni
Miss. - Missive

10. Aug. (Antvorskov) Miss. fra Regeringsraadet til Jørgen Brahe. Raadet har modtaget hans Skrivelse, hvori han i Anledning af den Sygdom, som for kort Tid siden er begyndt paa Slottet [Varberg] og ikke alene er kommen blandt Arbejdsfolket, men ogsaa blandt Krigsfolket, begærer at blive forløvet fra Slottet i nogen Tid og spørger, hvorledes han skal forholde sig med Arbejdet paa Slottet. Raadet bevilger gerne, at han forløves fra Slottet i nogen Tid, men han skal blive saa nær derved, at han kan have tilbørlig Opsigt med alt. Hvis han mærker, at Sygdommen blandt Folken bliver fro Varig, kan han i nogen Tid standse med Arbejdet; hvad Krigsfolket angaar, skal han sørge for, at Slottet bliver holdt i god Forvaring og Besætning.

11. Aug. (Antvorskov) Miss. til Borgemestre og Raad i København om forskellige Forholdsregler til Hindring af Pestens videre Udbredelse i Byen. {se den fulde tekst: Kongelig befaling om at hindre pestsmittens udbredelse}

31. Aug. (Antvorskov) Miss. til Caspar Markdaner, Embedsmand paa Koldinghus. Da der er Sygdom baade her paa Slottet og i Byen blandt Kongens Hoftjenere og Hofsindernes Folk og Sygdommen daglig tager til, vil det blive nødvendigt, at Kongen begiver sig hen paa et Sted, som kan være sikker og fri for Sygdom. Han skal derfor med denne Brevviser meddele Regeringsraadet, om der er Sygdom eller ej i Byen Kolding og paa Slottet. Hvis der baade der og i Lenet er sikkert for Sygdom, skal han holde alt i Forraad til Kongens Ankomst og give Borgerne i Kolding Ordre til ligeledes at holde Forraad, saa Hofsinderne hos dem for tilbørlig Betaling kunne faa, hvad de behøve.

baade her paa Slottet og i Byen - på Antvorskov og i Slagelse
meddele Regeringsraadet - Originalen er underskrevet af Brejde Rantzau og Arild Hvitfeldt

2. Sept. (Antvorskov) Miss. til Dr. Peder Søfrensen, Kongens Livmedicus. Da der her paa Slottet og i Byen er megen Skrøbelighed af den ny nu regerende Sygdom, som daglig tager mere og mere til, og man ikke kan vide, om Sygdommen ikke kan gaa over til en besmittelig og forgiftig Pestilenssygdom, vil det være højlig nødvendigt, at Kigen har en forstandig og forfaren Medicus hos sig, som han kan bruge og konsulere sammen med Hofmedicus Dr. Johannes Bentzius. Han skal derfor straks begive sig hid og indrette sig paa at kunne blive her, indtil man ser, hvorledes det gaar med Sygdommen, om der skulde tilstøde Kongen selv eller de Raader, gode Mænd og Tjenere, der ere her til Stede, noget. Der er forordnet ham et Kammer her paa Slottet, som han kan bo i.

megen Skrøbelighed af den ny nu regerende Sygdom - formuleringerne, der anvendes, synes at antyde, at man ikke på dette tidspunkt mente, det var pest - skønt sygdommen udtrykkelig kaldes for pest i flere af de andre kilder til epidemien i 1592.

5. Sept. (Antvorskov) Miss. til Rektor og menige Professorer ved Københavns Universitet. De have berettet, at mange af Studenterne ere dragne bort formedelst den Pestilens, hvormed Gud hjemsøger København, og at de selv, efter at deres feriæ caniculares vare forløbne, ikke straks have kunnet begynde deres Forelæsninger ("prælectiones"), for at Studenterne ikke skulde begive sig did igen, hvorved disse selv kunde komme i Fare, men have set Tiden an en 8 dage. Da de endnu ikke kunne mærke, at Sygdommen tager af, have de anmodet om at maatte suspendere Forelæsningerne nogen Tid. Det tillades dem at gøre dette, indtil de synes, at Sygdommen taget noget af.

feriæ caniculares - ferie- eller hviledage i august, i de såkaldte "hundedage"

15. Sept. (Antvorskov) Miss. fra Regeringsraadet til Hack Ulfstand. Der har en Tid lang været Sygdom her baade blandt Kongens Hofsinder af Adelen og blandt de andre Hoftjenere og Hofsindernes Folk, dog ikke den smitsomme Syge, Pestilens, men den ny hidsige Syge; nogel have i lang Tid været og ere endnu syge, nogel ere igen komne op og andre ere igen blevet syge. Hvis Sygdommen tager Overhaand og daglig formerer sig, maa det befrygtes, at man bliver nødt til at bryde op herfra og begive sig hen paa et andet Sted med den udvalgte Konge. [....]

feriæ caniculares - ferie- eller hviledage i august, i de såkaldte "hundedage"

16. Sept. (Antvorskov) Miss. til Tolderne i Helsingør. Saasnart den besmittelige Sygdom, der nu grasserer næsten alle Vegne, hører op omkring Frederiksborg Slot, vil Kongen begive sig did med Hoflejren. Da Jacob Trolle, Embedsmand paa Frederiksborg Slot, imidlertid ikke har saa mange Penge i Forraad, at han kan købe hvad der behøves til Hofoldningen skulle de forstrække ham med 500 Dlr. af Toldboden mod Bevis for, at han med det første vil betale dem tilbage af Slottets Indkomst.


8. Okt. (Antvorskov) Miss. til Arrild Hvitfeldt. Kongens Moder har tilskrevet Kongen, at hun i Morgen agter at rejse fra Nykøbing Slot hid til Antvorskov, og derhos anmodet om, at der maa blive forordnet hende Natteleje paa Herlofsholm, da det er berettet hende, at der er Dødeligehed i Næstved. Da Kongen aldeles ikke ved, om Sygdommen er saa stor i Næstved, og hans Moder nævner Herlofsholm, anmodes Arrild Hvitfeldt om at tillade, at Kongens Moder faar Batteleje der; Kongen ved heller ikke noget andet Sted, hvor hun uden Fare og belejligere kan have sit Natteleje. Kongen har sendt sin Hofsinde Framholt Berg til Herlofsholm for at gøre i Stand til Dronningens Ankomst og fra Næstved skaffe alt hvad der behøves til Dronningens Underhold og kan skaffes derfra af Hensyn til Sygdommen. Kongen vil drage Omsorg for, at hvad der bliver brugt af Skolens skal blive betalt.

8. Okt. (Antvorskov) Miss. til Anders Nielsen, Borgemester i Næstved, om at skaffe Fromholt Berg det Vin, Tyskøl og andet, som behøves til Dronningens Underhold paa Herlofsholm, og føre det til Udgift i sit Regnskab.


13. Nov. (Frederiksborg) Aab. Brev til Adelen i Sjælland, Laaland og Falster. For nogen Tid siden lod Kongen udgaa aabent Brev til den om, at den skulde møde enten personlig eller, hvis nogen havde lovligt Forfald, ved Fuldmægtige i Roskilde 25. Nov. for den følgende Dag at lade sig taksere for Rustning at holde af Arvegods og Len af Kongens tilforordnede Raader og gode Mænd. Da den grusomme Pestilens, som i lang Tid har grasseret her i Landet, endnu ikke er hørt op, men daglig tager Fremgang saavel i Roskilde som paa andre Steder, forskaanes Adelen indtil videre for at møde.

13. Nov. (Frederiksborg) Miss. til Christoffer Parsberg og Frederik Hobe om at lade ovenstaaende Brev forkynde paa alle Herredting i Stftet, tilskrive de adelige i Stiftet og sende enhver af dem Kopi af Kongens Brev.

For nogen Tid siden - den 15. juni 1592.

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1588-1592, København 1908


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<