Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1592 : Kongelig befaling om at hindre pestsmittens udbredelse
Denne kilde indeholder en række af de typiske offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten: opfattelsen af pesten som direkte smitsom; karantænebestemmelser i forbindelse med huse, hvor pesten har ramt; samt opfattelsen af tøj som værende i stand til at videreføre smitten. Sammenlign med de meere udførlige bestemmelser i Kong Christian IVs reces (1643).

Till borgemestere och raadmend wdi Kiøpnnehaffn.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiider, epter att wij forfare, huorledis at thenne farlige och besmittlige siuge pestilentze, som Gud almegtigste for wore mangfoldige synder och wndskabs skyldt os till straff haffuer paahengdt ther wdi wor kiøpsted Kiøpnehaffnn, icke allenniste at skulle haffue sig wdbredit offuer ald byenn, meden io daglige mere och mere forøgis och formeris aff thend aarsage, at naar nogen liig ther skulle begraffuis, skulle the, som wille følge liigit till sit leyerstedt, indløbe wdi husenne, som the andre ere wddøde, och ther aff befenges, saa samme besmittelige siuge ther aff dagligen formeris och icke formindskis, sammeledis skulle och mange gamble quinder och andre sidde ther dagligen paa torffuitt och gadernne och selge gamble kleder, huor aff en part andre thilfornn erre wddøde [har tilhørdt], och huilcke dennom kiøbe bliffue strax befengdte och wdi samme siuge heden døer, tha bede wij eder och wille, attj ther med alffuorligen lader haffue indsehende och foreholder menige wore vndersotter, borgere och borgerskere ther sammestedtz, at saa mange, som her epter, och saa lenge samme farlige siuge anstaar, achter att wille følge nogen liig till theris leyersted, tha skulle the staa och bliffue paa gaden och ingen indgaa wdj husit, som liigit er wddøedt, vden allene the, som bere liigit vd paa gaden; saa frampt nogen her emoed giør, i tha alffuorligen straffuer ther offuer som wed bør. Disligeste attj och wdi ingen maade tilsteder nogen enten en eller anden at selge nogen saadanne gamble kleder nogenstedtz ther wdi byenn eller paa gadernne, ehuo the helst werre kand, emeden och ald thend stund samme farlige och besmittelige siuge ther wdi byen paa staaer, saa frampt wij icke skulle wiide thet huos eder, och i therfore skulle stande os thill rette. Ther med etc. Actum Anduorskouff thend 11 augusti anno etc. 1592.

Actum Anduorskouff thend 11 augusti anno etc. 1592 - udstedt i Antvorskov den 11. august 1592.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1879, Bind 4, nr. 798


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<