Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1583: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

6. Juni. (Nygaard) Til Borgemestre og Raad i Assens. Da Pestilensen tager stærkt til i Kiøpnehafn og mange Folk, flere havende Gods og Førsel med sig, drage over Assens Færgested til Hadersløf, hvorved sygdommen kan blive bragt til Kongens Hoffolk og faa videre Udbredelse, maa de ikke tillade noget Gods fra Kiøpnehafn at komme over Færgestedet og heller ikke Folk, medmindre de have Kongens eget eller Rentemester Christoffer Valkendorffs Pasbord.

6. Juni. (Nygaard) Lignende brev til Hans Johanssen om Overførelse i hans Len [Hindsgavl].

Christoffer Valckendorff - Christoffer Valkendorf (1525-1601), rigsråd og statholder i København.

24. Juli. (Haderslevhus) Til Christoffer Valckendorff. [....] Da Sygdommen regerer meget stærkt paa Sjælland, hvilket maaske kan bevæge Kongen til at holde Vinterlejr her i Jylland, maa der tænkes paa Vin, særlig da det kan formodes, at Vinen vil blive dyr her i Landet formedelst Fejden på Rhinstrømmen; han skal derfor sende 100 Amer god Vin til Aarhus.

100 Amer - 13-14000 liter. En ame var et mål for flydende varer, især vin, svarende til 160 potter eller 4 ankre. Her menes nok ohm rhinskvin, à ca. 140 potter. En potte rummede knap en liter.

25. Juli. (Haderslevhus) Til Jørgen Skram og Claus Glambeck. Da Pestilense-sygdomme regere meget stærkt forskellige Steder i Sjælland, særlig i og omkring Kiøpnehafn og Helsingør, hvilket maaske kan bevæge Kongen til at holde Vinterlejr i Jylland, og det da kunde ske, at han ogsaa i nogen Tid vilde opholde sig dér paa Slottene [Dronningborg og Skanderborg], skulde de sørge for at have tilbørligt Forraad af Fetalje, Hø, Havre, Straafoder og andet, som behøves ved Kongens Nærværelse.

2. Aug. (Haderslevhus) Til Johan Thaube. Kongen har ladet sig berette, hvad han skriver om Byggeriets Fremgang på Kronneborg, [....] Da Sygdommen tager stærkt Overhaand i Byen baade blandt Arbejdsfolkene og andre, var det maaske ligesaa godt straks at standse Arbejdet og forløve Arbejdsfolkene, før det er for silde, [....] lade det gøre og siden forløve Arbejdsfolkene med den Besked, at de igen skulle møde, naar Sygdommen hører op; [...]

31. Aug. (Haderslevhus) Befaling til Johan Thaube at opgive Skolen paa Frederichsborg og meddele Skolebørnene, at de maa drage bort, indtil det bliver sikrere for Sygdom dér.

31. Aug. (Haderslevhus) Til Christoffer Valckendorff. Kongen stod lige i Begreb med at sende Høvedsmændene til ham med Bestallinger og al Besked, da han modtog hans Skrivelse om, at Skibene nu ere rede. Kongen takker ham for hans Flid i den Sag, men vil, da Sygdommen i Følge hans Skrivelse tager stærkt Overhaand i Byen, saa der daglig er en 46 Lig og af Skibsfolket i kort Tid er død en 40 Mand, gribe til andre Midler mod Rostockerne, for at ikke Sygdommen var Udsendelsen af Skibene skal faa videre Udbredelse. Christoffer Valkendorff skal derfor igen lade Skibene aftakle og forløve Folkene, dog skulle de, der ere befængte med Sygdommen, blive der, indtil Gud gør det anderledes med dem. [....]

31. Aug. (Haderslevhus) Til Christoffer Valckendorff. {Se den fulde tekst: Beskyttelse af hoffet mod pestsmitte (1583)}

6. Sept. (Haderslevhus) Til Peitter Reidtz. Han har berettet, at der af Rustkammeret i Kiøpnehafn, som han har i Befaling, undertiden udtages Ting efter Staldmesterens Ordre, og derfor begæret, at Staldmesteren maa komme over og overtage Rustkammeret, som Peitter Reidtz vil levere fra sig med klart Register; da Kongen imidlertid nærer Betænkelighed ved at lade Staldmesteren rejse derover formedelst Pesten, maa det opsættes til en anden Tid. [....]

6. Sept. (Haderslevhus) Til Dr. Pouel Madtzen. Da Gud har hjemsøgt Kongens Riger og Undersaatter med Pestilens og derved paamindet til alvorlig Pønitense, har Kongen bestemt, at der skal holdes Bededage 18., 19. og 20. Nov. i Danmark. Han skal overveje, hvilke Tekster der skulle bruges paa disse Dage, og tilskrive Superintendenterne al Besked om, hvorledes de skulle forholde sig. I Norge skulle Bededagene først holdes 9., 10. og 11. Dec., da der ellers vil blive alt for kort Tid til at anordne det fornødne; han skal ogsaa tilskrive Superintendenterne i Norge al Besked med Opgivelse af de Tekster, de skulle bruge, og lever Christoffer Valckendorff Brevene til videre Besørgelse.

6. Sept. (Haderslevhus) Befaling til Christoffer Valckendorff at sende de Breve, Kongen har skrevet til Superintendenterne i Norge om Bededagene, og Dr. Pouel Madtzens Breve om det samme til Norge.

6. Sept. (Haderslevhus) Befaling til Lensmændene i Danmark at drage Omsorg for, at der ikke holdes Ting, Stævne eller anden verdslig Forsamling paa de Dage, der ere bestemte til Bededage.

14. Sept. (Koldinghus) Til Christoffer Valckendorff. Kongen har modtaget hans Skrivelse om Byggeriet paa Kroneborg. [....] Kongen har af hans Skrivelse set, at han har været paa Vejen herover, men er vendt om igen, fordi Kongen har skrevet til ham, at de Bud, han sendte til Kongen, skulde levere Besked fra sig i Assens, saalænge Kongen var paa Haderslefhus, og paa Hindtzgafuel, naar han rejste derfra, og afvente Svar der; denne Forordning er udstedt, fordi disse Liggere og Skytter ikke tage i Betlnkning at gaa ind i Huse, hvor der er syge, og derfor let kunne føre Sygdommen med sig, men det var ingenlunde Meningen, at Christoffer Valckendorff ikke maatte kommer herover; Kongen kan dog tænke, at han ogsaa har givet Bestemmelsen Anvendelse paa sin Person, fordi han ugerne vil skilles fra de kiøpnehafnske Fruer. Da Kongen har noget at tale med ham om og kan tænke, at han ogsaa har noget at tale med Kongen om, skal han komme herover med det første.

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1580-1583, København 1903


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<