Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1583 : Beskyttelse af hoffet mod pestsmitte
I pesttid var det vigtigt at beskytte militæret, statsadministrationen og især kongen, tronfølgeren og hoffet mod smitte. Nærværende kilde er et eksempel på bestemmelser udstedt i den sammenhæng, udstedt af Frederik II. Pest var brudt ud i København, og hoffet måtte beskyttes.
Til Christoffer Valckendorff.

Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, effther at wij forfare, att thend pestilentze siugdom fast thager fremgang ther wdj byen saa well som och wdspredis andenstedtz ther wdj landett, huorfore er betenckeligt att lade hiid framkomme huis bud j ther fran med breffue afferdiger till os, att same siugdom ther offuer icke ochsaa skulle komme eblant wore hoffthiennere och eblant wor hoff och thage fremgang, thet Gud naadeligen affuende, tha haffue wij for gott anseett, att huilcke bud, som j effther thenne dag ther fran afferdiger till os, saa lenge wij her bliffue liggendis, skulle fran thennom andtuorde breffuene och huis andett the haffue att fremføre wdj Aszens till os elskelige Willum Bang, borgemestere ther samestedtz, och hand siiden med wisze bud thennom hiid att framskicke, ther om wij hannom och ald beskeedt haffue tilskreffuitt, bedendis ether och begiere, attj sligt wille thennom tilkiende giffue, som j ther fran till os afferdiger, saa lenge wij her paa slottit forthøffue, att the breffuene fran thennom till Willum Bang andtuorder, att hand thennom fremdellis till os forsender, och att budene wdj Azsens forthøffuer effther suar och beskeed och thage med thennom tilbage egien och naar j forfare, wij ere her fran røchte till Skanderborg, attj tha bestiller, att huis same bud, som till os afferdiges, forreigse till Hindtzgaffuell och ther till os elskelige Hans Johansen, wor mand, thiennere och embitzmand samestedtz, breffuene offuerandtuorder, att hand thennom os tilskicker, ther om wij hannom och j lige maade tilskreffuitt haffue, och att budene hoes hannom forthøffue beskeedt tilbage egien. Ther effther j ether wille haffue att rette. Befallendis etc. Actum Hadersleffhus thend 31 augustj anno 1583.

Christoffer Valckendorff - Christoffer Valkendorf (1525-1601), rigsråd og statholder i København.

Actum Hadersleffhus thend 31 augustj anno 1583. - udstedt på Haderslevhus den 31. august 1583.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1879, Bind 4, nr. 729


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<