Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1576: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

2. April (Nyborg) Til Adel, Prælater, Kanniker, Provster, Præster, Købstadmænd og Bønder over hele Riget. Kongen har tidligere bestemt, at der aarlig skal holdes en almindelig Herredag Hellig Trefold. Sømdag og var til Sinds i Aar personlig at sidde Retterting, men, da der forskellige Steder i Riget hersker Sygdom og Pestilens, særlig i Kiøpnehafn, er han bleven bange for, at Sygdommen yderligere skal udbrede sig, hvis der holdes en stor Forsamling paa ét Sted, og har derfor befalet nogle Raader og gode Mænd i Forening med Landsdommerne i hvert Land at høre de Sager, som ikke ere Herredstings- eller Landstingssager, og til den ende at møde i N. Hellig Trefold. Søndag. Det befales derfor alle, som have udtaget eller herefter udtage Stævninger, at møde for disse Raader og gode Mænd. Ingen Sager maa indstævnes, som ikke i Forvejen er paadømte paa Herredsting eller Landsting. - Peder Gyllenstern, Hr. Jørgen Lycke, Jørgen Rossenkrantz, Erick Rudt og Biørn Anderssen samt Landsdommerne Axel Juel, Palle Juel og Malthi Jenssen skulle forhøre Sagerne fra Jylland i Viborg. - Jacob Ulfeldt, Jørgen Marsuin, Axel Viffert og Landsdommer Morten Brock skulle forhøre Sagerne fra Fyen i Odense. - Niels Kaaes, Peder Bilde, Eyller Grubbe, Peder Munck og Landsdommer Herluf Skafue skulle forhøre Sagerne fra Sjælland, Lolland, Falster og Møen i Ringsted. - Biørn Kaaes, Hans Skougaardt, Jørgen Bylde og Arild Uggerup skulle forhøre Sagerne fra Skaane, Halland, Blekinge og Bornholm i Lund.

2. April (Nyborg) Befaling til Stiftslensmændene over hele Riget om at lade ovenstaaende Brev forkynde paa alle Herredsting i deres Stift.

2. April (Nyborg) Befaling til Landsdommerne om at lade ovenstaaende Brev forkynde paa Landstingene og siden opbevare det vel.

Sammenlign det åbne brev af 2. april 1576 med brevet af 4. marts 1577.

Hellig Trefold. Søndag - Trinitatis dominica, søndagen efter Pinse. I 1576 faldt Trinitatis på den 17. juni.
at møde i N. - d.v.s. at møde i Nyborg

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1576-1579, København 1900


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<