Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1567 : Kongeligt brev om gadernes renholdelse i København
Fem år efter udstedelsen af bestemmelser om gadernes renselse, i 1562, skrev Frederik II til Bjørn Andersen, og bad ham sørge for, at bestemmelserne blev efterlevet.
Bestemmelserne bekræftedes af Christian IV i 1589, dog synes det altid at have været besværligt grænsende til det umulige at føre dem ud i livet.

Vor synderlig gunst tilforn. Wiider, att efftherthij ther vdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn findes offuermaade stor wskickelighed mett gaderne oc rendestenene, saa att the ere saa wjaffne oc wordenlige fliid, att mett mindre anden raad icke til føris, staar thet icke till att holde garderne rene oc byen frij for ond stanck oc lugt, oc end dog thiitt ther om er skrifftlig och mundtlige befalninge skeed, oc ther endnu inthet wed giordt, tha paa thett ther paa en gang for alle maa giøris en skick, saa att gaderne oc rendesteenen mue oc kunde holdes rene, bede wij ether oc wille, atj mett wore borgemestere oc raadmend ther same stedz strax lader besøge, huor saadanne brøst findes enthen paa gaderne eller rendestenene oc sidhen wforsømeligen thet saa forordinerer oc vden fortog bestiller, att thett mett all fliid oc skickelighett leggis, fliies oc ferdig giøris, som thet seg bøer, saa fremtt att ther som ydermere brøst ther paa findes, wij tha icke skulle wiide thet bode hoss ether oc borgemestere oc raadmend ther samestedz oc thersom saadanne wliudighed icke skulle fororsages anderledis oc aluarligen att tiltencke oc her aff i wor endelige meninge haffue att forstaa. Schreffuit paa wort slott Fredrichsborg den 14 junij anno 1567.

Schreffuit paa wort slott Fredrichsborg den 14 junij anno 1567. - udstedt på Frederiksborg slot den 14. juni 1567.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1872, Bind 1, nr. 312


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<