Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1737: Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen
Skønt pestudbruddet i 1711-1712 skulle vise sig at være det sidste i Danmark, var man fortsat meget opmærksom på mulig smitte, især fra Østersøregionen. I 1737 udløstes en karantæne ved nyheden om pest i Gdansk og Königsberg. Bestemmelserne i nedenstående patent blev ophævet 9. august samme år, med virkning fra 1. september.

Anordning
Og
Patent
Anlangende

Hvorledes med de fra Dantzig, Königsberg, og de der omkring liggende Havne ankommende Skibe, Passagerer og Vahre skal forholdes, naar de i Kongens Riger og Lande ankommer, i Henseende til de, udi Polen og angrendsende Lande grasserende farlige og smitsomme Sygdomme.

Friderichsberg Slot den 13 May. Anno 1737.


Friderichsberg Slot den 13 May. Anno 1737 - udstedt på Frederiksberg Slot den 13. maj 1737

Vi Christian den Siette, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst; Giøre alle vitterligt: Som os fra adskillige Stæder allerunderdanigst er vorden berettet, hvorledes der i Pohlen og adskillige paagrændsende Lande, farlige og smitsomme Sygdomme skal grassere: og det staaer at befrygte, at samme ved Sommerens tiltagende Varme meere ville tiltage, og sig endnu videre udbreede:

Saa have Vi af Faderlige Omhue og Kiærlighed for Vore kiære og troe Undersaatter, og for ved GUds Bistand at afværge alle slige fordærvelige Plager fra vore Riger og Land, for godt anseet, i tiide, at giøre følgende Anordning:

I. Alle fra Pohlen og de dertil grændsende Lande kommende, og til Vore Konge-Riger og Lande sig agtende Reisende, enten de ere Vore egne eller fremmede Undersaatter, naar de kommer til Vands herover, skal forsyne sig med gode Sundheds-Passer og Beviiser, at de ey komme fra andre Stæder, end hvor ingen smitsom Syge grafferer, eller i dette Aar haver vaaren; Hvori de selv, alle deres medhavende Folk og Vahrer nøje skal være specificeret, og hvilke Passer siden overalt, hvor de ere passerede, bør være paategnede. Skulde nogen, som med slige Passer ey var forsynet, ankomme til een af Vore Havne, bør de ey at imodtages, men strax viises tilbage, og aldeles ikke tillades sig der at indsnige, eller at indtrænge.

2. Alle fra Preussen, og i sær fra Dantzig, Kønigsberg, og de omkring liggende Havne kommende Skibe, som i Vore Riger og Lande, agter at indløbe, for der at losse eller lade, enten de ere Vore egne Undersaatter eller fremmede tilhørende, skal efterdags medbringe Sundheds-Passer og Beviiser fra de Stæder, hvor de have nogen Person eller Vahre indtaget, hvori Skipperen og alle hans Folk, saavelsom Passagererne, eller andre som paa Skibet befindes, ved Navn, Alder, og andre Omstændigheder saa og alle i Skibet værende Vahrer og deres Beskaffenhed, skal være specificerede og attesterede, at der er ingen Fare for noget smitsomt derved at befrygte, og at Vehrene paa sunde Stæder ere passede og indtagne: Hvilke Sundheds-Åasser og Attester, siden i hver Havn hvor de kand være indløbne, ligeleedes skal paategnes.

3. Ingen fra ovenbemelte Stæder og Havne kommende, eller der indløbende Skibe, enten de Vore egne eller fremmede Undersaatter tilhøre, maae 4re Uger efter denne Vor Allernaadigste Patents Dato af, og indtil Vi anderleedes tilsigendes vorder, tilstædes i nogen anden Havn end aleene i Kiöbenhaun, Helsingöer, Nyborg, Aalborg og Flensborg saa og Christiania, Christiansand, Bergen og Trundheim at indløbe, eller nogen Passagerer eller Vahre, meget eller lidet, at sette i Land; Og naar noget Skib til disse Havne ankommer, skal de strax uden for Havnen give Tegen fra sig, at de dertil Forordnede kand udkomme, at eftersee deres Sundheds-Passer, og naar de findes rigtige, da at anviise den et Stæd på Rehden eller i Havnen, hvor Skibet kand ligge sikkert i 8 Dage.

4. Ingen fra Dantzig, Kønigsberg, eller der omkring liggende Havne, maae understaae sig, i nogen anden Vores Havn, end de forhen navngivne at indløbe, langt mindre nogen, enten Person eller Vahre, nogensteds i Vore Lande at bringe i Land, førend hans Sundheds-Passer ere nøje efterseet, og hand har holdet otte Lager-Dage paa det ham anviiste Stæd; Efter hvis Forløb, om alle Folk paa Skibet ere friske, og ingen Tegn til nogen mistænkelig Sygdom findes, Skibet kand tillades, at lægge ind i Havnen til Losning eller Ladning, efter Skipperens Forlangende; Dog at Vedkommende have nøye Opsyn, at ingen Vahre er der iblandt, hvorved smitsomme Sygdomme kand indføres, i sær ingen gamle Klæder, gammelt Senge-Toy samt Uld og Fiædre, Hør, Hamp, saa og Blaar, samt alle slags Foederverk, som ey med Attester beviises, at have været Aar og Dag paa sunde Stæder, og der være pakket.

5. Skulde et Skib, hvis Passer findes rigtige, og Folkene sunde, have slige Vahrer om Borde, som ey med Attester beviises, at have været Aar og Dag paa sunde Stæder; skal Stædets Øvrighed anviise et fra Byen og andre Huuse langt bortliggende Huus, hvor slige Vahrer kand indlægges, aabnes og henlægges 14 Dage i Soel og Vind, under behørig Opsigt af Skipperens eller Eyermandens Folk, som imidlertiid med ingen anden maae have Communication, hvorfor vedkommende Stædets Øvrighed haver at sørge, og til den Ende lade saadanne Quarantaine Stæder med tilstrækkelig Civile eller Militaire Vagt Dag og Nat bevaage; Men efter 14 Dages Forløb, tillades det endeligen slige Vahre i forbemeldte Kiøb-Stæder, og derfra til andre Stader i Vore Riger og Lande at indbringe.

6. Alle fra Dantzig og Kønigsberg eller der omkring liggende Havne, kommende, og til andre Vore Havne destinerede Skibe-Romme, skal søge det næste af de førhen i den tredie Articul navngivne Stæder, og der først indløbe, holde deres otte Ligge-Dage, og forholde sig paa den Maade, som Vi paa samme Stæder Allernaadigst anordnet haver. Naar de siden med samme Stæds Øvrigheds Pass sig have forsynet, kand dem tillades, at gaae til havd Kiøb-Sæd eller Havn de lyster.

7. Alle de Skibe, indlandske eller fremmede, som fra ovenbemelte Preußiske Havne kommer, og ey agte i Vore Riger og Lande at indløbe, men aleene at passere Sundet eller Beltet, skal ey understaae sig at sætte noget Menniske eller Gods i Land, men alleene giøres deres Told paa Vores i Sundet eller Beltet liggende Vagt-Skib rigtig. Til hvilken Ende Vi den fornødne Anstalt haver føjet, baade at de commanderende Officerer paa Vagt-Skibene alle fra Øster-Søen kommend Skibe derom skal advare, saa og at de fra Dantzig, Kønigsberg og derved liggende Havne, kommende Skibe, strax paa Vagt-Skibene kand expederes, samt tienes med det, som de til Reysens Fortsettelse kunde behøve, uden nogen Mand af slige Skibe tilstædes at gaae i Land.

8. Det skal hermed være alle Lodser, Fiskere, Udroere, Strandriddere, eller andre ved Søe-Ruten boende, særlig af Dragöe, strængeligen forbuden, at fare om Borde til noget fra Øster-Søen kommende Skib, langt mindre at tage noget, enten Menniske eller Gods deraf i sin Baad; Men saa offte saadant et Skib behøver Loods, da skal Lodsen med sin egen Baad fare for dem of viise dem Vejen, samt holde sig til Lovvarts oven for Skibet, naar hand taler med Skibsfolkene. Loods-Pengene kand hand i et Kar med Søe-Vand imodtage.

Hvilket alt Vi Allernaadigst ville, at alle Vedkommende uden Forskiæl paa det allernøjeste, allerundersdanigst skal i Agt tage, og sig derefter rette, under Livs-Straf for lle og eenhver, helst de som ey med behørig Paß forsynede, Reisende eller andre, som maatte befindes i Vore Riger og Lande enten sig selv eller andre Personer eller Vahrer, herimod at ville indføre. Thi bude og befale Vi hermed Vores Stadtholder i Vort Rige Norge, Grever, Stiftsbefalingsmænd, Friherrer, Amtmænd, Lands-Dommere, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle andre, som denne Vores Anordning og Patent under Vort Cancellie-Segl tilskikket vorder, at de den paa behørige Steder til alles Efterretning strax lader læse og forkynde, og saa derover alvorligen at holde. Givet paa Vort Slot Friderichsberg den 13. Maji Anno 1737.

Under Vor Kongl. Haand og Signet
Christian R.


Bibliografiske henvisninger:

  • Kgl. Bibliotek (Bibliotheca Danica - Retropost): Anordning, hvorledes med de Dantzig etc. ankommende Skibe skal forholdes, etc. [13. Maj 1737]


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<