Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1712 : Takkegudstjeneste for pestens ophør
Ved afslutningen af det sidste store pestudbrud 1711-1712 fandt man det passende at afholde en almindelig bededag til taksigelse for pestens ophør.

(Til) Biscop hr. Christen Worm.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som det haver behaget den grund-gode Gud at lade den i vores etc. Kiøbenhafn og Siellands stift grasserte contagion ophøre, saa have vi allernaadigst for got befunden, at derfor en almindelig taksigelses- og bededag den 29 aprilis førstkommendes over alt her i vort rige Danmark skal holdes. Og er derfore vores etc., at du ligt udi det dig anbetroede sift ved præsterne fra prædikestolene kundgiører, beordrende dennem derhos alvorligen at formaane deris meenigheder at takke og tilbede Guds barmhiertighed, som haver buden plagen at ophøre, og derhos anmode samme naadige Gud, at hand herefter vil befrie vore riger fra denne og andre hiemsøgelser, saa og velsigne vore vaaben. Til hvilken ende vi allernaadigst ville, at efterfølgende texter samme dag skulle forhandles og forklares, nemlig til from prædiken og høymæsze af psalmen den 116 a v. 12 ad finem: hvorledes skal jeg betale herre alle hans velgierninger etc., til tolf prædiken af Oseæ 6 v. 1: kommer og lader os vende til herren igien etc., og til aften sang Johan. 5 v. 14 og 15: derefter fandt Jesus hannem i templet etc. Hvorfore du dennem saa og den collect og bøn efter prædiken, som du til bemelte taksigelses dag haver at forfatte, saa vel præsterne i det dig anbetroede stift som biscoperne i de andre stifter i vort rige Danmark haver at tilskikke. Dermed etc. Koldinghus den 30 martii 1712

a v. 12 ad finem - fra 12. verselinje til slutningen

Oseæ - Hoseas' Bog

Koldinghus den 30 martii 1712 - udstedt i Kolding den 30. marts 1712.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 337


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<