Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1712 : Julestuer og lignende sammenkomster forbydes
Omkring årsskiftet 1711/1712 syntes pesten i København at have fortaget sig, og det resulterede i en almindelig feststemning i byen. Man var fra øvrighedens side imidlertid meget opmærksom på, at de mange sammenkomster kunne dels give anledning til uro, dels skabe fornyet grobund for smitte.

(Til) Johan Bertram Ernst, iustitz raad og politiemester.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom vi ikke uden med stor mishag have maat fornemme, hvorledes adskillige gemeene folk af endeel forargelige huse her i voris etc. Kiøbenhavn til drukkenskab, løsagtighed og videre der paa følgende syndige og høyst strafværdige modtvilligheder forledes, hvormed ei alleene Gud i himmelen fortørnes og foranlediges sit vredes riis, som hand nu saa naadeligen har bortlagt, igien til større straf at tage i haanden, men end og ved deslige ubetenksomme menniskers utidige sammenløben nye infection letteligen kunde foraarsages, da til saadant at forekomme er voris etc., at du forderligst over alt patenter lader anslaa med alvorlig advarsel, at der som nogen saadan utilbørlige samqvemme her i staden herefter skulle findes, være sig jullestuer, spillestuer eller deslige, huus værten eller værtjnden, som saadanne forsamlinger ilstæder, da første gang skal betale tyve rigsdaler til sundheds cassen og der foruden staa aabenbare skrifte og den anden gang staden foviises. Sammeledes ville vi og, at du ved samme patenter strengeligen lader forbyde ald ring kiøren her i staden udi denne vinter under kanernes og hestenes confiscation til sundheds cassen, i henseende at formedelst kanernes og dekkernes omskiftelse til adskillge personer, saa vel mand- som qvindfolk, den ulykkelige contagion letteligen igien kunde antendes. Saa som og fornemmes, at klæder udlaanes til en og anden for at forklæde sig eller masquere, og contagionen derved ligeledes kand antændes og formeeres, saa haver du sligt tillige med alvorligen at forbyde, og dersom nogen i saa maader betrædes, da skal klæderne reenses og til de fattige være forfalden. Paa lige maade skal all fastelavns løben samt anden utilbørlig væsen forbydes. Dermed etc. Hafniæ den 14 januarii 1712.

Hafniæ den 14 januarii 1712 - udstedt i København den 14. januar 1712.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 337


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<