Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Om plyndringer under pesten i København
De på grund af pesten aflukkede huse udgjorde naturligvis et lokkende mål for dødsforagtende indbrudstyve. Kongen forsøgte at lægge en dæmper på det ved at tilstræbe hurtig (og hård) proces.

(Til) De tilforordnede i ober admiralitets retten med andre iurisdictioner i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor synderlig gunst og bevaagenhed tilforn. Saa som vi u-gierne have maat fornemme, hvorledes nogle u-gudelige mennisker haver allerede giort en begyndelse med røveri og at indbryde i huse i voris etc. Kiøbenhavn, hvoraf folkene kand være uddøde, og det kand være at befrygte, at paa deslige misdædiske gierninger morderi vil følge, saa paa det saadanne u-gudelige mennisker, naar de ere blevne paagrebne, strax kunde blive forhørte, dømte og afstraffede, er voris etc., at de sager, som sundheds commissionen for eder lader indstævne i sær de, som nogen formastelse, gevalt og misbrug angaar, skal af eder, om j alle ere nærværende, hvis ikke, da af saa mange af eders membris, som tilstæde ere, efter aftens varsel frem for alle andre sager strax foretages og, om mueligt er, inden tvende gange fire og tyve timer der udi kiendes og dømmes, og dersom sagen angaar nogen person, som paa livet vorder anseet, at dommen da inden tvende dage derefter os til allernaadigste approbation eller forandring allerunderdanigst forestilles. Og haver j ellers den person, som fornevnte sundheds commission authoriserer til deslige sager i retten for eder at paatale, at tillegge noget for hans u-mage med processens drift, naar de anklagte det formaar at svare. Dermed etc. Jægersborg d. 19. septembris 1711.

Ligesaadan en befaling gik samme dag til enhver af efterskrevne iurisdictioner, nemlig til under admiralitets retten, arsenal retten, hof retten, borg retten, universitetz retten, Kiøbenhavns raadstue ret og Kiøbenhavns byetings ret, nemlig Friedrich Eisenberg af følgende indhold: F. 4. Saa som vi etc.

Jægersborg d. 19. septembris 1711 - udstedt på Jægersborg den 19. september 1711.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 290


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<