Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Røgning af breve
Røgning var et almindeligt brugt virkemiddel mod pestsmitte, datidens modsvar til moderne desinficeringsmetoder.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi iblant andre anstalter, som vi allernaadigst have giort til at præcavere saaviit muligt, at den her grasserende sygdom sig ej forviit skulle udbrede, allernaadigst have for nødigt og tienligt eragtet at paabyde og anordne, saasom vi og etc., at alle kiøbmænds og andre particuliers breve som sendes med posten her fra voris etc. Kiøbenhavn, skal, førend de paa posthuset bliver leverede, af en hver for sig vel ryges. Thi uden at det skeer, maa de ej antages. Desligeste, at saasom alle brevene, efter at de paa posthuset ere leverede, bliver der for des mere sikkerheds skyld igien rygede, og der til nogen tid vil medgaa, saa befales hermed, at alle kiøbmænds og andre particuliers breve skal leveres i postcomptoiret hver tirsdag og løverdag efftermiddag, inden kloken er slagen fem, saa fremt de vil have deris breve med den post befordret. Hvor effter alle etc. Og byde vi hermed og befale os elskel. præsident, borgemestere og raad samt byefogeden og alle andre i bemelte Kiøbenhavn, som dette voris mandat etc., at de paa behørige stæder etc. Givet etc. Hafniæ dend 27 augusti 1711.

præcavere - forebygge

Hafniæ dend 27 augusti 1711 - udstedt i København den 23. august 1711.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 279


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<