Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Bestemmelse om hurtige begravelser
Under pestudbruddet i 1711-1712 var sygdommen i første omgang begrænset til København og Helsingør, og der blev taget mange forholdregler for at forhindre spredning af sygdommen, bl.a. ved som her at fremskynde begravelser overalt på Sjælland.

(Til) Hr. Christen Worm, biscop.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saa som det er at befrygte, at den nu om stunder grasserende sygdom paa et og andet stæd her i vort land Sielland skal udbrede, saa eragte vi for got og tienligt, at de mennisker, som saa vel af anden som af denne smitsom sygdom ved døden afgaar, uden forskæl i hvo det er, bliver, det allersnareste mueligt er, uden nogen ceremonier til jorden bestædigede, paa deet andre ved det, at liigene lenge kunde henligge, ikke skulle blive inficerede, og at med saadant baade i kiøbstæderne og paa landet her udi Siellands stift, disligeste med begravelser, liig klæder, kapper og de derved brugende forsamlinger og følgeskab alt sammen efter voris den 1 augusti sidstforleden allernaadigst udgange forordning vorder forholdet. Thie er hermed voris etc., at du strax hos provsterne og præsterne saa vel i kiøbstæderne som paa landet her i stiftet ald fornøden anstalt giør, at denne voris allernaadigste villie, saaviit geistligheden vedkommer, uden nogen forhaling herefter indtil videre allernaadigst vorder efterlevet. Dermed etc. Hafniæ d. 23 augusti anno 1711.Hafniæ d. 23 augusti anno 1711 - udstedt i København den 23. august 1711.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 274


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<