Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Soldater udkommanderes til at grave massegrave
Denne serie breve belyser konflikten mellem to sider af det offentlige: på den ene side behovet for hurtigt at få begravet pestligene fra København; på den anden side behovet for at beskytte militæret mod smitte, så landets forsvar ikke svækkedes.

(Til) Hr. Charles Damas de Cormaillon, general lieutenant og commandant i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor synderljg gunst tilforn. Voris etc. et, at du af vores soldatesqve, som nu omstunder her uden for staden camperer, strax commanderer tu hundrede gemeene med fornødne materialier til at grave paa u-befængte stæder, hvor og paa hvad maade det dennem anvises, en eller fleere lange grøfter til at begrave fattige dødes liig udi, saa som disze svage tider det høyligen og u-omgiengeligen udkræver. Og paa det soldetaerne til samme arbeide des bedre kunde encourageres, saa haver den her i staden allernaadigst anordnede sundheds commission at betale til deeling imellem dennem nemlig en mark over deres ordinaire sold for hver cubicq favn eller sex fod i dybden, lengden og breden at grave, imidlertid at paa en hver gryft maa ikke tilstædes noget liig derudi at nedsettes eller i nærværelsen at komme, førend mandskabet til et andet stæd at grave er hen commanderet. Og paa det det øvrige mandskab af garnisonen imidlertid med vagtholden ikke for meget skal graveres, saa kand den anstalt giøres, at saalænge disze forbemelte til graver og gryfters opkastning bruges, de ordinaire vagter med half eller med saa meget mindre mandskab, som mueligt er, vorder forsynede. Dermed etc. Hafniæ d. 15 augusti anno 1711.encourageres - opmuntres

Hafniæ d. 19 augusti anno 1711 - udstedt i København den 15. august 1711.

(Til) Hr. Charles Damas de Cormaillon, general lieutenant og commandant i Kiøbenhavn.

Anno 1711 den 20 augusti til general lieutenant og commandant i Kiøbenhavn Hr. Charles Damas de Cormaillon angaaende sundheds commissionens til Hans Kongelig Majt, allerunderdanigst indgivne klage over hans ophold med at fuldbyrde til 2de til hannem ergangne kongelig befaling af 1 og 15 augusti sidst forleden, den eene om 3 soldater til vagthold, den anden om 200 soldater til at kaste graver, hvor fore de finder dem foraarsaget høinødvendig en gang for alle ham hermed at erindre, at hand samme allernaadigste befalinger uden videre skadelig ophold vilde fuldbyrde, saa som soldaterne lige saa vel for penge kand arbeide til det algemene beste, som de gaar og arbeider for folk baade inden og uden byen. Og hvis imod ald forhaabning herimod skulle skee nogen videre ophold, saa protestere de 2de geheime raad hermed offentlig derimod og vil tillige med være fri for ald ansvar og den ulykke, som de u-begravne liig ved luftens infection i staden og landet hand foraarsage. Herhos fuld copie af sundheds commissionens memorial.Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 264 og 271


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<