Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1682 : Synsforretning over Københavns udenbys jorder
En oversigt, produceret den 14. december 1682, over Københavns udenbys jordetilliggender. Kilden er kun interessant i pestforskningssammenhæng, for så vidt den explicit nævner beliggenheden af pesthuset ved Vester Fælled.

Kiøbenhafns byes tilhørende marckers sampt dessen
herligheders beskriffuelse, bestaar udj effterfølgende.

Uden Wester port.

Synden Landeweyen.

[....]

2. Magistratens wenge bag Gabriels huus grendser norden oc østen til den gamle graff, synden till Stranden oc westen til Reberbahnen, er maalt udj 6 stycker. 1 Td. 4 Skp.

Paa Reberbahnen, som tilhør magistraten oc ey er tienlig til agerjord, kand, om det bleff indheignet oc fredet, høstis aarligen god eng 2 læs.

3. Præsidentens oc borgemesternis jord grendser østen til Reeberbahnen, synden til Stranden, westen till Ole Jensens wenge oc norden til Stenbroen. 2 Td. 3 Skp. 1 Fd.

4. Ole Jensens wenge strecker sig synder oc n., ligger imellem borgemesters oc raads wenge oc Peder Hansen Korsørs wenge. 1 Td. 2 Fd. 1 Alb.

5. Peder Hansen Korsøers wenge strecker sig synder oc nord, ligger jmellem Ole Jensens wenge oc fælleden. 5 Skp. 3 Fdk. 2 Alb.

[....]

Noch ligger til Kiøbenhafns bye effterfølgende enghaffuer oc fælleder.

[....]

3. Byens Westerfællid indeslutis først synden till Stranden, norden til Landeweyen, østen til Pesthuset oc Peder Hansen Korsørs wenge oc westen til Walbye marck, er taxerit for 180 høfders græsning. 11 Td. 2 Skp.

[....]

Noch ligger uden for byen effterskrefne huuse, kaalhafuer oc platzer, som følger:

Uden Wester port.

Synden Landeweyen.

[....]

13. Synden for imod stranden ligger stadens Pesthuus

14. De Fattigis Kirckegaard.

[....]

1 Td. 4 Skp. (o.s.v.) - hartkornsmål (tilføjet efter senere synsforretning)

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1872, Bind 1, nr. 507


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<