Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1680: Befalinger til forebyggelse af pest
Rygter om pest i nabolandene udløste ofte foranstaltninger til karantæne. I 1680 bragte et pestudbrud i Nordtyskland de danske myndigheder i forhøjet beredskab.

(Til) Facultati medicinæ i Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Eftersom erfares, hvorledis pesten paa adskillige steder i Tydschland grasser, og iche kand vjdis, om Gud allermegtigste kunde vere tilsindz, vore riger og lande for des mangfoldige synders skyld jligemaade at hiemsøge, og derfore af christelig omsorg for vore vndersaatter raadelig eragtet, de middel, som j saa danne tilfelde tienlige ere, der imod i tide at brugis, thj er voris etc., at saasom iblant andre iche paa landet ofver alt findis medici, som den fattige saavel som den rige kand betine, hafver j eder med forderligste at forsamle og eders mening opsette, hvorledis j formeener, at fornefnte grasserende siugdom ved Guds naadife biestand best kunde forekommes, og dennem, som dermed kunde blive befengte, til rette hielpis. Hvilchet j siden paa danske til alles efterretning paa trøch hafver at lade udgaae, hafvendis udj acht, at herujnden saa vel søgis dend fattigis som dend rigis beste, og iblant andet de middel foreskrfvis, som de fattige og kand megtig være og afsted komme. Dermed etc. Hafniæ d. 14. septembris 1680.


Facultati medicinæ - medicinsk fakultet (ved Kbh. Universitet)

Hafniæ d. 14. septembris 1680 - udstedt i København den 14. september 1680.

(Til) Jochum Schach, commendant j Kiøbenhafn.

C. 5. Wor naade tilforn. Eftersom vj kommer udj erfaring, at pesten paa adskillige steder udj Tydskland skal grassere, da er voris etc., at du den anordning giører, at hvo, som her efter hid til staden ankommer, vorder tilforn ved portene med flid examineret, hvorfra de komne ere, og ingen fra fornefnte steder tilladis her ind at komme, med mindre de med rigtige passer j porten eller ved Toldboden kand bevislig giøre,m at de fra sicher og v-befengde steder ere komne. Dermed etc. Hafniæ d. 14. septembris 1680.


(Til) Hr. Henrich Bielche, rigs admiral.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Woris etc. er, at du voris schibs captein Anders Horndal, som ved bommen er forordnet, alvorligen tilholder ey at lade indkomme nogen fartøy eller vare, som fra de steder udj Tydskland, hvor pesten grasserer, hidkommer. Dermed etc. Hafniæ d. 14. septembris 1680.


(Til) Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Wi tilskiche eder her hos en voris trøgte forordning anlangende forbud at seigle eller trafiqvere paa de steder, hvor pesten grasserer. Thj er voris etc., at j dend her j staden tilbørligen lader læse og forkynde, at ingen sig derhen begifver eller vahre derfra hidføre lader. Herforuden hafver j og den anordning at lade giøre, at ingen her j staden enten til vands indkommer, med mindre de med rigtige passer j portene eller ved Tholdboeden kand fremvise, at de fra sicher og v-befngde steder erekomne. Dermed etc. Hafniæ d. 14. septembris 1680.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1884, Bind 6, nr. 1133
  • Schou, Jacob Henric : Chronologiske Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger som fra Aar 1670 af ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark, København 1795, I Deel, pp. 146


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<