Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1654 : Røgning mod pestsmitte i København
Røgning var et almindeligt brugt middel mod pestsmitte, i forlængelse af den gældende medicinske forklaringsmodel for pesten, den Galenisk-Hippokratiske miasmateori.

Til borgemestre och raad i Kiøbenhaffn.

F.3. Vor gunst tilforn. Wi bede eder och naadigste ville, att i giøre den anordning udi vor kiøbstad Kiøbenhaffn, att dagligen en deell tiere tynder vorder brendtt paa visse steder udi alle gader der offuer all byen och besynderlig udi de gader, som mest befengt er, saa att dermed i bemelte gader flicteligen vorder røgett, huormed er att formode, att den smitsom siugdom, som nu der udi byen saa hefftig grasserer, formedelst Guds naadige bistand nogenledis skulle lindris eller gandske dempis. Wi haffuer och naadigst anbefalett os elskelig Jørgen Biørnsen, voris vice admiral paa Bremerholm, till den ende att lade eder paa eders ansøgning aff bemelte Bremerholm bekomme och følgactig vere saa mange tomme tiere tønder, som der allerrede findis eller her effter haffuis kand. Derforuden haffuer i selff att giøre eders flid till paa andre steder att forskaffe eder saa mange aff bemelte tønder, som tiere haffuer veret udi, till den ende, som forskreffuet staar, att brugis och ellers paa andre middell och veye betengt vere, huor vid i eracte kand samme smitte der udi byen ved Guds naade och, saa vit mueligt er, vid menniskelig hielp att kunde forekommis eller affvendis. Colding 27 junij 1654

Colding 27 junij 1654 - udstedt i Kolding den 27. juni 1654.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1882, Bind 5, nr. 843


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<