Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1654 : Karantænebestemmelser for København
Udrejsebegrænsningerne og karantæneforanstaltningerne under pesten i København 1654 synes først og fremmest at have været beregnet på at forhindre smitten i at brede sig ud over Sjælland.

Til her Wentzel Rotkircke.

F.3. Vor synderlig gunst tilforn. Wi bede eder och naadigste ville, at i giører den alvorlig anordning, att ingen, ihuo de och vere kand, som fra vor kiøbstad Kiøbenhaffn och till vor kiøbstad Corsøer ankomer, vden rigens raad och de, der følger posten, fra bemelte Corsøer och till vor kiøbstad Nyeborg offuerkommer, med mindre de paa tre eller fire dages tid tillforn enten i forskreffne Corsøer eller i vor kiøbstad Slagelse haffuer verett stille offuerliggendis eller och de voris egen pas fremviser. Coldinghuus 15 junij 1654

Coldinghuus 15 junij 1654 - udstedt på Koldinghus Slot den 15. juni 1654.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1882, Bind 5, nr. 842


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<