Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1654 : Herredagen i København udsættes på grund af pest
I løbet af 1650erne ramtes landet af en bølge af pestudbrud, som skulle være de sidste inden pesten 1711-1712.

Til her Jochum Giersdorph och her Christian Tomesen.

F.3. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom vi erfarer siugdommen udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn temmelig och dagligen att tiltage och att vere heelll smitsom, saa att der er fell at befrøcte, att den formedelst folckenis mengde, som nu till forestaaende heredage saa vell som de der beramte brylluper til sammen komme, skall tage mere effter haanden och sig siden widre udbrede, thi bede vi eder och naadigst ville, att i tillige med andre nu till stede verende rigens raad eder berodslager, om i icke for aabenbemelte aarsag raadeligt befinder, att vi de beramte herredage udi bemelte Kiøbenhaffn en tid lang opsetter, saa di beqvemlig kand vorde holden paa vort slott Coldinghuus, efftersom vi dog naadigst till sinds ehr och gierne seer udi nerverende sommer deratt holde voris kongelige hoff och huilcken tid beleyligst eracter udi varende sommer samme herredag igien att kand berammis och ansettis, derom haffuer i med første post eders underdanigste betenckende os at tillstille, paa dett at vi os dereffter naadigst kand vide vidre at resolvere. Flensborg 7 maij 1654.

Flensborg 7 maij 1654 - udstedt i Flensborg den 7. maj 1654.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1882, Bind 5, nr. 835


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<