Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1644 : Udgivelse af et skrift om midler mod pesten
Pest opfattedes som noget, lægerne i hvert fald i nogle tilfælde kunne behandle og forebygge. En lang række lægebøger blev udgivet, oftest bestilt af førende folk i samfundet under eller umiddelbart efter større pestudbrud. Se også Christiern Thorckelsen Morsings Liden Pestbog (1546).

Til docterne i Kiøbenhaffn, Fabricius, Thomas Fonsch, Oloff Vorm, Neell Foos, Christen Stoffgaard, Simon Paulj, Christian Fabr..

Christianus 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom vij naadigst ehrfarer en hidtzige siuge vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn saa vell som andetstedtz her j vore riger och lande at grassere och meget at thage offuerhaand, daa bede vij eder och naadigst ville, atj med forderligste eder forsamler, om forskreffne siugdom des aarsag, remedijs och cur deliberere och dett siden thill alles effterrettning lader publicere och vdj thrycken vdgaae, saa den rige saa well som den fattige och de, icke altid kand faae medicum thill sig, kand vijde, huorledis de sig vdj forbemelte siugdom skall forhollde och huad thienlig middell de der till kand bruge den at forekomme och curere, haffuendes vdj agtt, attj de middell och raad opsette, som de fattige saa vellsom de rige kand bekomme och være thientt med. Der med giør j huis christeligtt ehr och her vdjnden effterkommer vores villie. Frederichsborg 27 decembris 1644.

Frederichsborg 27 decembris 1644 - udstedt på Frederiksborg Slot den 27. december 1644.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1882, Bind 5, nr. 595


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<