Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1637 : Fortegnelse over Københavns Magistrat, uddrag
Fra 1558 til 1784 førtes følgende optegnelse over borgmestre og rådsmænd i Københavns Magistrat. Her bringes protokollen, og et uddrag fra 1637, der belyser pesten i København det år.

Thette effterschreffne er antegnit for enn hukommelse om borgermestre og raad her vdi Kiøbenhaffnn fraa anno 1558 och saa fremdelis effther Guds willie.

[....]

Anno 1637, dend 10. septembris, døde sal. Jacob Pedersen, raadmand, vdj Balderup, som hand med sin hustrue och børn for dend da her vdj Kiøbenhaffn stercke grasserende pæst, vdj huilcken 5017 mennisker døde, opflytt waar, dog med dend høye øffrighedtz tilladelse, her vdførdt bleff och dend 15 dito vdj wor Frue kierche hederligen begraffuet.

[....]

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1884, Bind 6, nr. 182


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<