Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1634: Skipperlavets skrå, uddrag
En lavsskrå er et regelsæt for et håndværkerlav, udstedt af øvrigheden. En skrå indeholdt bestemmelser om lavets drift og reglernes håndhævelse, og oftest også om foranstaltninger ved medlemmernes sygdom eller død. Nærværende tekst vidner, især i protokollen, om at Københavns skipperlav, mere end de andre lav i byen, var meget opmærksom på den indvirkning epidemier havde på søhandelen.

Wi borgemestere och raadmend i Kiøbenhaffn kiendis och giør alle witterligt, at eftersom Gud allermechtigste iche alleniste disse lande och riger fast om med søen haffuer bevebnet, mens end och med søefarten, handteringsbrug och videnskab saa vit udi Øster-, Wester- och Norrsøen welsignet och begafuit, at fast alle nationer och bekiente steder vdi verden af denne gode bye och stadt kand beseigles, till med end och med skibe der till at kunde bruge, samt oc med god haffne oc strømme forleenet, saa och døchtige søefaren folch, skippere, styrmendt och baadsmend, som der till hører, dagligen velsigner och formeerer, saa ald des intet fattis till navigationen oc søefart her for staden saa bequemmelig och well, som fast ingen stadt i Europa, saa efterdi nu nogle aar forleden den ordinantz, som af gammell tidt haffuer veret imellem de søefarende haandterings mendt (des wer) er megit suechet och aftaget, iche alleeniste de formedelst forleden besuerlige krigstider, medens end och fornemlig, de store pestilentzer, som denne gode bye paa nogen aars tid er hiemsøgt med, huor fore vi haffuer efter woris af Guds och Hans Kongl. May, embede och bestellning udfordring os forberørte leylighed billigen tillsinde ført, oc med den allermecntigste Guds naadis hielp och bistand søefarten her paa denne gode bye, och i førsten er funderet igien at wille vel hielpe paa fode, fordre oc fremme, saa megit som os mueligt er, och derfore nu herom paa nye i herrens nafn oprette och fundere, Gud allermechtigste till loff och æhre, Kong. May. samt disse lande och riger oc den gode bye till prosperitet oc berømmelse, it christeligt oc velfornøden skipper laug, som vdi efterfølgende artichler ere forfattede, och her efter troligen och alvorligen holdes och efterkommis skall.

[....]

29. Naar nogen laugbrøderne eller deris hustruer eller børn wed døden afgaar, da skall det gandske laug, efter at de ere ombedne och adwarte, lade sig finde godvilligen at bere och følge liget till sit leyersted; huo som iche kommer udi rette tide, uden loulig forfald, da bøde for huer af brøderne j rdlr. och en huer af søsterne j slet Mk.; naar deris tiuende ved døden afgaar, och blifuer forsømmet at følge, da bøde half saa megit.<(p>

30. Lauget skall och haffue self deris laugs liigklede, som brøderne och søsterne udi lauget skall niude, for huert lig en half courant dir., mens for deris tieniste tiuende oc andre deris venner skulle de gifue till leye lige saa megit fremmede skulde gifue, der dette begierer, j heell courant dlr.

31. Naar nogen aff skipper selskabs laugs brødre ved døden er afgangen, da hafuer hans efterlatte hustrue och børn, imeden och all den stund hun sidder v-gifft, den samme ret och frihed at niude udi lauget som hindis salig hosbonde, saa fremt hun aarligen till alle Helgensdag, som forberørt er, vdgifuer forskrefne aars pendinge till laugsens vnderholdning.

Disse forskrefne 31 artichle hafue vi skipper laugs selskab her udi staden udi herrens nafn til god efterretning och forbedring skriftligen meddeelt, oc ville hannem denne alvorligen udi alle disse ord, puncter och artichle holde och efterkommende, som det sig bør, och os och vore efterkommere forbeholden med tiden her udi at forandre och forbedre, huis os kand siunis Hans Kongl. May. och riget, samt den gode bye och skipper lauget kand vere till ydermere fordeell, gafn och beste, och vnderdanigst vill haffue det første leylighed till Hans Kongl. May. naadigste confirmation och bekreftning heden stillet. Actum Kiøbenhafn den 22 decembris anno 1634.

Actum Kiøbenhafn den 22 decembris anno 1634 - Udstedt i København den 23. december 1634

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1877, Bind 3, nr. 174


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<