Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1620: Perlestikkerbogen, uddrag
Anders Pedersen Mavorm (eller Perlestikker, som han oftest kaldes p.g.r. af sin fars profession) blev født 1586. Han modtog kald til sognepræsteembedet i Nakskov i 1618, og døde dér i pesten 1629. Han efterlod et manuskript, en tidlig kirkebog, der efter ham kaldes Perlestikkerbogen.

Indtil det kongelige pålæg af 1645 til landets præster om at føre kirkebog, var kirkebogsregistreringen i landet noget tilfældig. Perlestikkerbogen er derfor, trods dens mange uregelmæssigheder, en sjælden og værdifuld kilde til belysning af pestens forløb i Nakskov. På grund af manuskriptets omfang, bringes her kun tre mindre tekstuddrag, fra begravelseslisterne og præstens commentarius fra et pestudbrud i 1619-1620.
Uddragene fra begravelseslisterne består af præstens oversigtsprædiken fra 1. januar 1620 over sognets vielser, dåb, og dødsfald for det forgangne år (1619), og den tilsvarende oversigtsprædiken for 1. januar 1621, der omhandler tallene for 1620.
Uddraget fra commentarius vidner om Anders Pedersens forståelse af den i samtiden udbredte astrologiske kausalitetsmodel for pestens opståen. Her bør det bemærkes, hvordan den astrologiske forklaring kan gælde for både pest, krig, og anden elendighed.

Anno 1620.
Calendis januarij, dett er paa nytaarsdag.
En tale effter predicken thill follckett om denne byes leilighedtt.

Att I got folck kand vide denne byes leilighed oc forandring formedelst troloffuelße, vielße, daaben oc døden i forgangen aar, da skall dett verre eder vitterligt, att fra nytt aars dag i fjor 1619 oc thill i dag erre lige throloffuede 31 par folck,
    viede thil sammen 29 par folck,
    erre døbte 40 børn,
    de mennisker, som erre ved døden hensoffuede i Herren, erre lige 129 foruden de the salige fruers nedsettelße, edel velbyrdig frue Margrette von Papanheims, som skede den 11. martij, edel velbyrdig fru Kirstin Venstermandz, som skete 2. adventz søndag, det er den 5. decembris,
saa att der er bleffne 2 par folck flere troloffuede i fior end i aar, og itt par folck bleffue viede thil sammen meere i fiord end i aar.

Hvad de døde erre anlangende, da er der begraffne lige 8 lig flere i aar end i fiord.

Fra nytt aars dag i fior oc thill michelmiße thide, som er pestilentzen begyntis, bleffue begraffne 54 lig. Men siden att pestilentzen begyntis, som vaar den 22. septemb. hæn ved michelmisse thide, da erre der døde 75 mennisker. Gud giffue oß sin naade thill at berede oß saaledis imod døden, att wi kunde verre ferdige, naar Herren vill komme. Wi ville nu allesammen opstaa, loffue oc thacke vor Herre med denne loffsang: Guds godhed ville wi prise &c.

[....]

erre lige 129 - skal være 132

der er bleffne 2 par folck flere troloffuede - skal være 3

itt par folck bleffue viede - skal være 3

michelmiße thide - Mikkelsmesse, den 29. september (1619)

Anno 1621.
Calendis januarij, dett er paa nytaarsdag.
En tale effter predicken thill folckett om denne byes leylighed.

Att I got folck kand vide denne byes leylighed och forandring, formedelst troloffuelse, viellße, daabenn oc døden i forgangen aar, da skall dett verre Eder vitterligt, att fra nytt aars dag vdi fior 1620 oc thill i dag erre lige
    troloffuede 32 par
    viede sammen 33 par
    erre døbte 56 børn.

De mennisker, som erre ved døden hænsoffuede i Herren, erre lige 341, med erlig velbyrdig salig Morthen Murmand, huis ligs nedsettelße skeede her den 18. martij.

Saa att der er bleffne itt par folck flere troloff i aar en i fior, och fire par folck bleffue viede mindre i fior end i aar. Der er oc døbte fire børen mindre i aar end i fior. Huad de døde erre anlangende, da er der begraffuen lige 212 mere i aar end vdi fior. Gud giffue oß sin naade thill, att berede oß saaledis imod døden, at wi kunde verre ferdige, naar Herren will komme.

troloffuede 32 par - skal være 33

erre lige 341 - skal være 342

itt par folck flere troloff - skal være 2 par

da er der begraffuen lige 212 mere - skal være 208

COMMENTARIVS

[....]

Anno 1618 vdi novembri och decembri maanet bleff seett enn forferdelig comet oc vsedvanlig stierne, hinndis effect vaar pestilentze, krig och dyrtid, som siden effterfulde.

Anno 1620 skede formørckelße juledag vdi solenn och pintzedag vdi maanenn.

[....]

Anno 1621 fredagenn post ascentionis skede enn stor formørckelse vdi solenn.fredagenn post ascentionis - den 11. maj

Bibliografiske henvisninger:

  • Knudsen, Hans & Albert Fabritius: Perlestikker Bogen - Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikkers optegnelser og regnskaber, København 1954


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<