Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1620: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

17. Febr. (København) Miss. til Lensmændene over alt Danmark om at sørge for, at de Kamre, i hvilke Folk ere døde af den grasserende Sygdom, og de dødes Klæder renses godt, før de bruges paany.

Miss. - Missive

14. Sept. (København) Miss. til Holger Rosenkrantz. For nogen Tid siden har han faaet Ordre til at paatage sig Værgemaalet for afdøde Henrik Gjøes Børn og efter deres Moders Død at have Opsigt med deres Gods og Indkomst som med sit eget. Kongen har nu erfaret, at paa Grund af den smitsomme og farlige Skrøbelighed, som efter deres Moders Død har været at befrygte i Husene paa deres Gaard Turebyegaard og ogsaa har grasseret stærkt i de straks hosliggende Bøndergaarde, har ingen uden Fare kunnet begive sig til Gaarden for at forordne noget i Huset med Hensyn til Boskab og Løsøre, men man har kun kunnet befale Fogden paa Gaarden at holde flittigt Opsyn og Vagt Dag og Nat over alting, saaledes som han vilde forsvare. Efter at han nogen Tid derefter havde modtaget Kongens Skrivelse, har han ved adskillige Rejser og Bestillinger og andre Forhindringer været forhindret i at efterkomme den. Da der nu ikke skal være nogen videre Fare og Skrøbelighed at befrygte, skal han straks i Nærværelse af afdøde Birgitte Brahes Børn, der ere komne til Alder, daglig have været i hendes Hus og derfor have haft bedst Kendskab til alt hendes Løsære og Boskab, og af Frederik Reedtz til Tygestrup og Tygge Brahe til Tostrup, Embedsmænd paa Svenstrup og Skivehus, lade alt Birgitte Brahes efterladte Boskab og Løsøre, som findes paa Turebyegaard, optage, overse og registrere under de to nævnte gode Mænds Haand og Segl, saaledes som han herefter skal antage det i sin Forvaring og til sin Tid skal gøre Børnenes rette Lavværge Regnskab for det. Endvidere har Kongen erfaret, at Birgitte Brahes efterladte Døtre efter Moderens Død paa Grund af den fængsomme Sygdoms Farlighed have ført dels deres egne Klæder, dels forskellige andre Ting, ser skuld bruges ved hendes Begravelse i Næstved, med sig fra Turebyegaard, og at der desuden fra et Kammer paa Gaarden, hvor der var Ildfare at befrygte fra de nærmestliggende Huse, er ført nogle Brevskrin samt Liveri og Sølvtøj, som er leveret af Stalden, derfra, dog alt efter underskreven Registrering af nogle Dannemænd, der i den farlige Tid have villet lade sig bruge til at være stil Stede dér. Da der paa denne Tid ikke har været tilforordnet nogen, der i Stedet for Falk Brahe, som efter Loven er Birgitte Brahes Børns rette Lavværge, paa Grund af hans Skrøbelighed og anden Ulejlighed kunde have tilbørlig Opsigt med saadant Løsøre, og da Børnene, der paa Grund af den allevege grasserende Sygdom fulgte med Holger Rosenkrantz til hand Gaard Rosenholm, ikke kunde efterlade deres medhavende Gods nogensteds, men have ført det med sig til Rosenholm efter den Registrering, som de selv tidligere havde gjort og skrevet derpaa, skal Holger Rosenkranz ogsaa lade alt dette Gods registrere under de til Registreringen paa Turebyegaard beskikkede to gode Mænds Haand og Segl og siden have tilbørlig Indseende med det, saa der i Fremtiden kan gøres rigtigt Regnskab derfor til Børnenes rette Lavværge.

Turebyegaard - Turebyholm herregård

17. Okt. (København) Miss. til Niels Krag og Gunde Lange, Landsdommere i Nørrejylland. Da Kongen har erfaret, at Pestilensen begynder at grassere i Viborg, og det kan befrygtes, at den ogsaa skal spredes til andre Steder paa Grund af den Almue, som begiver sig til Landstinget, bevilger han efter deres Begæring, at de maa henflytte og holde Landstinget i Holstebro, indtil Sygdommen holder op.

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1616-1620, København 1919


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<