Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1610: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

13. Febr. (København) Miss. til Jørgen Lunge. Han har indberettet, at der i Refs Herred i Vestervig Klosters Len findes nogle Kronens Gaarde, der have staaet øde siden den sidste Pestilenses Tid, og at der i Lenet findes nogle bosiddende Kronens Bønder, som ville tage disse øde Gaardes Jord under deres Gaarde og bruge dem mod aarlig at svare fuld Landgilde af dem efter Jordebogens Lydelse. Da han har begæret at faa Kongens mening herom at vide, meddeles ham, at Kongen paa ingen Maade kan tilstede saadant, da det i Længden vil komme Kronen til stor Skade og forvolde stor Urigtighed i Jordebogen. Derimod vil Kongen, for at disse øde Gaarde desto snarere kunne blive besatte, gaa ind paa, at de, der ville fæste disse øde Gaarde, maa faa dem fri for Stedsmaal og for Landgilde, Ægt og Arbejde i 2, 3 eller 4 Aar efter hver Gaards Ejendoms Lejlighed, dog skulle Fæsterne saa i den Tid bygge og forbedre Gaardene og siden svare Landgilde og gøre Tynge af dem efter Jordebogens Lydelse.

Miss. - Missive

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1609-1615, København 1916


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<