Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1604: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

1. Jan. (Koldinghus) Miss. til Caspar Markdaner. Anders Nielsen, Møller i Vejle Mølle, har klaget over, at han sidste Aar har lidt stor Skade paa sin Næring paa Grund af den farlige Pestilens, som har grasseret i Vejle og deromkring, idet han saa godt som ingen Søgning har haft, hvilket med Tingsvidner er blevet bevist, og han har i den Anledning begæret nogen Forskaansel paa forrige Aars Mølleskyld. Caspar Markdaner skal lade Anders Nielsen være fri for 1 Læst Mel af Mølleskylden.

Miss. - Missive

11. Febr. (Haderslevhus) Miss. til Ulrik Sandberg. Han har indberettet, at der i Lundenes Len for nogen Tid siden i den sidste farlige Pestilens skal være begravet et levende Barn, og begæret at faa at vide, hvorledes han skal forholde sig med dem, som have begaaet denne Gerning. Han skal lade de paagældende Personer tiltale med Retten, tage Dom i Sagen, men, forinden han lader den eksekvere, indsende den til Kancelliet, hvorefter han skal faa nærmere Besked.[....]

24. Maj (København) Miss. til Breide Rantzau. En Del af Kronens Lensmænd have indberettet, at mange Gaarde og Boliger i deres Len staa aldeles øde og ubesatte dels paa Grund af den sidste Aar grasserende Pest, dels paa Grund af Dyrtid og anden Ubelejlighed, hvilket har medført, at de i Rentekammeret ikke have kunnet betale den Afgift, der burde svares af disse øde Gaarde og Boliger, men have faaet den antegnet til Mangel. Breide Rantzau skal paa Kongens Vegne give Rentemestrene Ordre til at kvittere Lensmændene for Afgiften af disse øde Gaarde og Boliger baade for forrige og indeværende Aar, saa vidt det med Tingsvidner nøjagtigt kan bevises, at de ere øde, og lade Rentemestrene indføre det i deres Regnskab.

27. Maj (København) Aab. Brev om at Oluf Rosensparre, Embedsmand i Mariager Kloster, der har klaget over, at han paa Grund af den farlige Pestilens, de onde og dyre Aaringer og anden Ulejlighed, som har tildraget sig i Lenet, ikke kan udrede den aalige Afgift af Mariager Klosters Len, medmindre han faar nogen Forskaansel derpaa, indtil videre maa have den visse Indkomst af Gislum Herred, som for nogen Tid siden er lagt ind under Mariager Kloster, kvit og frit; derimod skal han aarlig gøre Regnskab for den uvisse Indkomst.

21. Okt. (Frederiksborg) Miss. til Frants Rantzau. Han har indberettet, at der staar mange Gaarde øde i Silkeborg Len paa Grund af den heftige Pestilens, som i de sidste Aaringer har grasseret haardt allevegne i Lenet, og at det i langsommelig Tid vil være umuligt igen at faa dem besat, med mindre Kongen en ringe Tid vil fritage de Bønder, der faa dem, for at svare Landgilde. Han skal gøre sig al mulig Flid for at faa de øde Gaarde besatte, og maa lade de bønder, der overtage saadanne, være fri for Indfæstning og det første Aars Landgilde.

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1603-1608, København 1915


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<