Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1603: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

8. Okt. (Koldinghus) Aab. Brev om at Kongen, der har bragt i Erfaring, at Broen ved Holstebro ikke holdes tilbørligt i Stand, og at de, der have oppebaaret det Brokorn, som svares til Broens Vedligeholdelse, ere døde i den farlige Pestilenses Tid, nu har bevilget, at Jens Nielsen, Borgemester, og Erik Christensen, Jacob Madtsen og Knudt Christensen. Borgere i Holstebro, der have tilbudt at ville holde Broen saaledes i Stand, at den vejfarende Mand uden Fare kan komme derover, herefter aarlig maa oppebære det Brokorn, som Bønderne i Hierum og Uldborg Herreder ere pligtige til at udgive til Broens Bygning, dog mod altid at holde den i Stand med stærke Bulfjæl, Rækker paa Siderne og Pæle, som det sig bør.

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1603-1608, København 1915


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<