Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1593: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

7. Nov. (Koldinghus) Miss. til Niels Bild. Da der paa Gotland er stor og farlig Sygdom, som kan befrygtes ogsaa at ville komme blandt Folket på Visborg Slot, vil det af denne og andre Grunde være højlig fornødent, at Slottet holdes i en god og fast Slotslov. Det paalægges ham derfor med det allerførste personlig at begive sig til Gotland for at have tilbørlig Opsigt med alt baade paa Slottet og i Visby samt i alle Havne, og paa alle andre Steder der paa Landet, eftersom han kan tænke, at det er Riget meget magtpaaliggende. Hvis hans Lejlighed ikke er saaledes, at han selv saa snart kan begive sig did, skal han selv forhandle med en Riddermandsmand om med det allerførste at begive sig did og i hans Sted føre Tilsyn med alt, indtil han selv kan komme til Stede, samt efterhaanden tilskrive Kongen Besked om, hvad der forefalder paa Landet, og de rigtige Tidender, der spørges.

Miss. - Missive

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1593-1596, København 1910


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<