Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1585: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

24. Jan. (Frederiksborg) Til Helsingborg, Landtzkrone, Malmøe, Laugholm, Halmsted, Vardbierg, Søluitzborg, Lyckou og Gladsaxe Len samt Villandtz, Froste og Giers Herreder. Kongen har bragt i Erfaring, at der findes megen Uskikkelighed Sted i Skaane, Halland og Blekinge under denne Pestilensesygdom, idet ingen vil paatage sig at skaffe Ligene begravede, medmindre de efterlevende, Mand, Kvinde eller andre Arvinger, de fattigste saavel som de noget formuende, give dem en Tønde Øl eller mere, som de saa siden til Guds Fortørnelse svire op. Da dette er imod al kristelig Skik og Lov baade her i Riget og andetsteds, idet det i saadan en Sygdomstid er sædvanligt at beskikke nogle af de fattige i hvert Sogn til at begrave de dødes Lig, de formuendes for en kristelig Almisse og de fattiges af kristelig Kærlighed, og da saaden købt Begravelse med paafølgende Drikkeri ikke alene er til Forargelse for Menneskene, men ogsaa maa opvække Guds alvorlige Vredes Straf mod os, forbyder Kongen herved strengelig, under tilbørlig Straf, all at give eller tage saadant Øl for at begrave de dødes Lig.

24. Jan. (Frederiksborg) Befaling til Lensmændene i Skaane straks at forkynde ovenstaaende Brev paa alle Herredsting og Kirkestævner i deres Len og passe dets Overholdelse.

Laugholm - Laholm
Søluitzborg - Sølvesborg
Lyckou - Lyckå
Gladsaxe - Gladsax (i Skåne)
Giers - Gjern

1. Marts (Rosbæk) Til Hendrich Belov og M. Hans Lagesen, Superintendent i Riber Stift. Ifuer Lunge og Ifuer Vindt samt menige Sognemænd i Huornstrup Sogn have berettet, at en Kapellan i Vedle en Tid lang har været deres Sognepræst, hvilket formedelst den lange Afstand under Pesten har medført den Ulempe, at mange have maattet dø uden Skriftemaal og Meddelelse af Alterens Sakramente, fordi de, særlig ved Nattetid, naar Byens Port har været lukket, ikke hurtig nok have kunnet faa Præsten derud. Da de have anmodet Kongen om at raade Bod herpaa og der i Sognet skal findes en god Præstegaard, skulle de undersøge Forholdene og enten træffe en tilbørlig Ordning med Sognet eller, hvis det er Anneks til Vedle, give Kapellanen Ordre til at flytte ud og bo i Sognet.

Huornstrup - Hornstrup
Vedle - Vejle

6. Marts (Frederiksborg) Til Hans Urne til Draabygaard og menige Sognemænd i Munckebo Sogn i Fyen. Da deres forrige Sognepræst i Pestens Tid døde, sendte Superintendenten Hr. Marquor Hanssen, der havde tjent i Kierteminde, først ved Skolen og siden som Kapellan, og der erhvervet sig et ærligt Ord og Vidnesbyrd, til dem, og han gjorde dem ogsaa tilbørlig Tjeneste inden Kirken og uden i Pestens Tid med Fare for sit eget Liv. Da PEsten var taget noget af, anmodedes de om at give ham Kald, hvorom der dog er opstaaet en vidtløftig Strid, idet nogle have været tilfredse med ham og givet ham Kald, andre have villet have en anden og atter andre have været tvivlraadige. Kongen skrev saa til Erich Lycke og Superintendent M. Niels Jesperssen om at skaffe sig Underretning om Hr. Marquors Person og, hvis han fandtes duelig, forhandle med dem om at enes om hans Kald. De have ogsaa gjort deres Bedste, men ikke kunnet finde Gehør hos nogle; derimod have de bragt i Erfaring,at Hr. Marquor er en lærd og til Embedet duelig mand, der ikke med Billighed kan forskydes, og at Størsteparten af Munckebo Mænd ogsaa have været vel fornøjede med ham og villigt givet ham Kald, medens kun nogle faa have vægret sig derved mere andre til Vild end af egen Betænkning og rimelig Grund. Da imidlertid Hr. Marquor er kaldet af Størstedelen af Sognemændene, er kendt duelig af Superintendenten og andre Godtfolk og ikke med Billighed kan forskydes formedelst Levned, Lærdom, Maal og Mæle eller anden Lejlighed, befaler Kongen, da Kronen har Jus patronatus til Munckebo Sogn, dem af Øvrigheds Magt at antage ham som Sognepræst og svare ham Tiende og anden Præsterente. Han skal gøre dem tilbørlig Tjeneste, inden Kirken og Uden.

Om denne sag, se også Kancelliets brevbøger for 1584.

11. Maj (København) Aabent Brev, hvorved Kongen fritager Veile By for at svare Byskat i de næste 2 Aar, da de fleste af de mest formuende Borgere ere døde af Pesten sidste Aar og de tilbageværende erklære ikke at være i Stand til at udrede den Tynge, der aarlig skal svares til Kronen af Byen.

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1584-1588, København 1906


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<