Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1578: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

25. Sept. (Skanderborg) Befaling til de højlærde i Kiøpnehafn at standse Forelæsningerne ved Universitetet, indtil den i Kiøpnehafn grasserende Pest stiller af, da flere Studenter allerede ere døde af Sygdommen.

26. Sept. (Skanderborg) Til Borgmestre og Raad i Kolding. Dan den Tid er nær, da der skal afholdes Marked dér i Byen, og det kan befrygtes, hvis det tillades Indbyggerne fra de Steder, som Gud har hjemsøgt med Pestilens, at handle dér, at der da kan udspredes Sygdom i Byen og blandt Kongens Hofsinder og Tjenere, som ligge dér, skulle de alvorligt paase, at ingen, der kommer fra Aarhus eller andre fordægtige Steder, hvor Sygdommen regerer, kommer ind i Byen, og forbyde Borgerne under deres Boslods Fortabelse at herberge nogen, der kommer fra saadanne Steder; de skulle holde Vagt, hvor man kører ind i Byen, befale Bønderne at blive udenfor Byen paa det Sted, hvor Markedet plejer at holdes, og ikke lade dem komme ind i Byen med deres Varer. Sker der noget herimod, skulle de staa Kongen til Rette derfor.

26. Nov. (Koldinghus) Forleningsbrev for Hr. Hans Pederssen, Skolemester i Horsens, paa Aabye Præbende i Aarhus Domkirke, som er ledigt efter M. Lauritz Nielssen. Naar han ikke længere er Skolemester eller studerer nogensteds, skal han residere ved Domkirken.

26. Nov. (Koldinghus) Til Kapitlet i Aarhus. Anne M. Lauritz Nilssens og Mette Hr. Olufs i Aarhus have berettet, at deres Husbonder ere døde i den skrækkelige Pestilens, og at de nu sidde elendige tilbage, men da Halvparten af den til de 2 Kannikedømmer og Vikarier i Aarhus Domkirke, som deres Husbonder have været forlenede med, liggende Rente tilkommer dem i Naadensaaret, ere de alligevel blevne takserede for Bidrag til den Hjælp, som Kapitlerne nu skulle yde Riget. Kongen har dog bevilget, at disse 2 Enker maa være fri for denne Skat, der for deres Vedkommende beløb sig til omtrent 19 Dlr.

Forleningsbrev, etc. - se følgende brev.

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1576-1579, København 1900


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<