Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1354: Valdemar Atterdags forordning
Kong Valdemar IV "Atterdag" kaldte omkring 1. juli 1354 til danehof i Nyborg, hvorunder han udstedte nedenstående forordning, der vidner om dødeligheden i den pestepidemi, der ramte Danmark nogle år forinden. Så stor var mandefaldet, at Valdemar udstedte en generel amnesti, eksplicit begrundet i befolkningsmangelen.

I Herrens navn, amen. Vi Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, har på de Danskes almindelige rådsmøde, kaldet danehof, der blev holdt i Nyborg i det Herrens år 1354 i ugen efter St. Hans dag, med råd og samtykke af hertugen af Slesvig og de ærværdige fædre og herrer biskopper, nemlig Niels af Odense, Peder af Ribe, Peder af Viborg, Henrik af Roskilde og Povl af Århus, Klaus Limbæk, vor drost, Palle Jensen, vor marsk, og de øvrige råder og vore bedste mænd fastsat alle nedenanførte artikler, at overholde ubrydeligt.

[....]

(3) Fremdeles eftergiver vi nådigt efter anmodning og råd af samme herrer biskopper og vore mænd alle lovovertrædelser, der medfører straf på liv og lemmer, og som er begået indtil denne dag, på grund af den overvættes store befolkningsmangel i Danmarks rige, og på grund af mange andre brøst og farer, der tynger dette rige, dog således, at enhver skal bøde til hver enkelt skadelidt i overensstemmelse med det lands lov, i hvilket lovovertrædelsen er blevet begået.

[....]

i overensstemmelse med det lands lov - d.v.s. i følge den gældende landslov for den landsdel, forbrydelsen er begået i.

(11) Fremdeles forbyder vi urokkeligt under vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller officialer drister sig til at forsøge noget i modstrid med fornævnte artikler. Men hvis nogen prøver herpå, er det vor vilje, det ikke skal tilregnes os, men denne foged skal stå til rette for sine gerninger.

[....]

Bibliografiske henvisninger:

  • Danmarks Riges Breve, København 1966, 3. Række, Bind 4, nr. 131

Om befolkningsnedgang i Danmark i perioden, se tillige:

  • Ulsig, Erik: "Pest og befolkningsnedgang i Danmark i det 14. århundrede" in Historisk Tidsskrift 91:1, København 1991, pp. 21-42
  • Ulsig, Erik: "Befolkningsfald, landgildefald og jordpriser i det 14. århundrede." in Historisk Tidsskrift 101:1, København 2001, pp. 1-15


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<